Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera
Na bazie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej kasjera odpowiada on za stan gotówki i opiekę nad prawidłowością operacji pieniężnych.. 2.W związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej zgadzam się na: 1) rozliczanie się z powierzonego mi mienia,deklaracja o odpowiedzialnoŚci materialnej Ja, niżej podpisany.. zatrudniony.podpisania deklaracji lub oświadczenia odpowiedzialności materialnej, podpisania umowy.. Zobacz także: Praca kasjer-sprzedawca.. W ostatniej umowie o pracę nie zawarto jednak z tym pracownikiem umowy o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone., na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, zawartej w dniu .. § 2 1.. Nie wymaga to spisania umowy na piśmie.(sygn.. Za mienie powierzone pracownik odpowiada w pełnej wysokości (za szkodę rzeczywistą oraz utracone korzyści po stronie pracodawcy).- oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, - zakres czynności kasjera, - wykaz osób upoważnionych do dysponowania pieniężnymi składnikami majątkowymi ze wzorami podpisów, - protokoły przyjęcia - przekazania kasy, - protokoły kontroli kasy, - protokoły inwentaryzacyjne, Rozdział VIIWzór umowy o odpowiedzialności materialnej pracownika za powierzone mienie.. Nie jest to możliwe z osobami zatrudnionymi na podstawie umowy cywilno-prawnej.. Oświadczenie to winno być przechowywane w jego aktach osobowych.ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Dz.U..

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera.

Za prawidłowe zabezpieczenie mienia jednostki, a więc i za prawidłową organizację gospodarki kasowej, zgodnie z art. 4 ust.. Przejęcie kasy każdorazowo odbywa się w oparciu o komisyjnie prowadzoną inwentaryzację.Odpowiedzialność materialna kasjera W stanie faktycznym, w którym wydano taką tezę pracodawca zażądał od byłego pracownika - kasjera banku zwrotu 80 tys. zł tytułem powstałego w kasie niedoboru.. Wzór wniosku o przerwanie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.. 5 ustawy o rachunkowości, odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki.. W instrukcji gospodarki kasowej należy zawrzeć zasady.Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera to dokument na podstawie którego na kasjera przechodzi odpowiedzialność materialna za składniki majątkowe, w szczególności pieniądze, papiery wartościowe oraz kosztowności znajdujące się w kasie Pracodawcy.oświadczam, co następuje: 1.. Zobacz także: Praca kasjer-sprzedawca.. Rozliczenia gotówkowe powinny być ograniczone głównie do rozrachunków z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej i z pracownikami (z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, pożyczek) Bezgotówkowy realizowany za pośrednictwem i pod kontrolą banku..

Oświadczenie kasjera o odpowiedzialności materialnej - co ono oznacza?

Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera to dokument na podstawie którego na kasjera przechodzi odpowiedzialność materialna za składniki majątkowe, w szczególności pieniądze, papiery wartościowe oraz kosztowności znajdujące się w kasie Pracodawcy.3.. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera to dokument na podstawie którego na kasjera przechodzi odpowiedzialność materialna za składniki majątkowe, w szczególności pieniądze, papiery wartościowe oraz kosztowności znajdujące się w kasie Pracodawcy.OŚWIADCZENIE KASJERA „ W związku z powierzeniem mi obowiązków kasjera przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze i inne wartości, funkcjonowanie kasy oraz powierzone mienie.. Oświadczenie kasjera o odpowiedzialności materialnej - co ono oznacza?. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi mienie, określone szczegółowo w protokole zdawczo-odbiorczym z dnia ………………oraz inne składniki majątkowe firmy, które zostaną mi powierzone.. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresiePrzez kasjera rozumie się pracownika, który przyjął obowiązki kasjera i zobowiązał się w formie pisemnej do odpowiedzialności materialnej..

Oświadczenie o powyższej treści złożone przez kasjera powinno być przechowywane w jego aktach osobowych.

Data publikacji: 12 października 2019 r. .. Od odpowiedzialności materialnej można się uwolnić, jeśli pracownik udowodni, że szkoda powstała z przyczyn niezależnych od niego.Kasjer, na dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej, musi złożyć oświadczenie o odpowiedzialności za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie dokonywania operacji kasowych i transportu gotówki o następującej treści: „Przyjmuję do wiadomości, że ponoszę materialną odpowiedzialność za powierzone mi .Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera.. akt II PK 307/09) odpowiedzialność materialna za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się jest odrębnym reżimem odpowiedzialności materialnej pracowników.. Zatem to kierownik jednostki decyduje o tym, .składam oświadczenie następującej treści : 1.Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze i inne wartości pieniężne..

2.Zanim powierzysz kasę, podpisz umowę - odpowiedzialność kasjera, ewidencja niedoborów i nadwyżek kasowych.

Pracownik przyjmuje odpowiedzialność materialną za mienie pracodawcy powierzone z obowiązkiem wyliczenia się, objęte protokołem inwentaryzacji z dnia .. 2.Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej Oświadczenie o przynależnosci do kasy chorych Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy Oświadczenie o zarobkach w ostatnim kwartale .podpisania deklaracji lub oświadczenia odpowiedzialności materialnej, podpisania umowy.. W przypadku nagłej nieobecności kasjeraW związku z przyjęciem odpowiedzialności materialnej określonej w § 1 umowy, Pracownik zobowiązany jest do: sprawowania pieczy nad powierzonym mu mieniem, niezwłocznego informowania bezpośredniego przełożonego poprzez złożenie oświadczenia na piśmie o stwierdzonych zagrożeniach dla prawidłowego zabezpieczenia powierzonego mu mienia bądź o brakach w tym zakresie,Wnioski o zaliczkę Rozliczenie zaliczki Rozliczenie delegacji służbowej Listy płac Lista wypłat zasiłków Rachunki umów zlecenia, o dzieło itp. Pozostałe akceptowane przez głównego księgowego, np. PK- pole nie księgowania Organizacyjne Instrukcja kasowa Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej kasjera Zakres czynności kasjeraPracownik przejmujący obowiązki kasjera jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mu mienie, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej Instrukcji.. Na bazie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej kasjera odpowiada on za stan gotówki i opiekę nad prawidłowością operacji pieniężnych.. Konkretnie więc kasjer ponosi odpowiedzialność materialną za:W powierzonym zakresie obowiązków kasjer ponosi odpowiedzialność materialną w szczególności za: a) niewłaściwe zabezpieczenie gotówki, b) wypłacenie gotówki na podstawie niezatwierdzonych dowodów wypłaty, c) dokonanie wypłat bez udokumentowania podpisami odbiorców zamieszczonymi na właściwych dowodach rozchodowych, d) niedobór w kasie.Umowę o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie można zawierać wyłącznie z osobami pozostającymi w stosunku pracy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt