Druk o zmianie nazwiska
W przypadku zmiany adresu należy: złożyć wyrejestrowanie członka rodziny na ZCNA, złożyć ZCNA z nowymi danymi.. 14.02.2017 r. Amelia Zła data i podpis wnioskodawcy Informacje dla składających wniosek: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w USC miejsca stałego ( lub ostatniego stałego) pobytu.Po zmianie nazwiska musisz wymienić dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wprowadzić zmiany w książeczce wojskowej.. Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać następujące dane: • imię, nazwisko, adres zameldowania, numer .Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.. Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiskaPonieważ przedsiębiorca przed ZUS występuje niejako w dwóch rolach - jest płatnikiem składek, ale zarazem osobą zgłoszoną do ubezpieczeń, musi powiadomić Zakład również o zmianie swoich danych identyfikacyjnych jako osoby ubezpieczonej.. Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zamieścić w nim informację takie jak: dokładne dane osobowe oraz kontaktowe wnioskodawcy, obecne imię i nazwisko oraz proponowane imię i nazwisko.W celu dokonania zmiany imienia lub nazwiska należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami..

Wniosek o zmianę nazwiska dziecka.

Podanie o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).. PRZEJDŹ DO WPISU O WYMIANIE DOKUMENTÓW Pobierz wniosek o wymianę prawa jazdy.Dane członka rodziny osoby ubezpieczonej zmienia się na druku ZUS ZCNA.. Masz na to 14 dni od otrzymania odmowy.. Druk składa się z dwóch stron.. Adres zamieszkania Ubezpieczającego niewymagane 3.. Podstawowe zasady dotyczące zmiany imienia lub nazwiska: zmiana imienia oznacza zmianę na inne imię lub zmianę pisowni imienia; zmiana nazwiska oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego;Wniosek o zmianę imienia i nazwiska jest dokumentem, który wnioskodawca może złożyć do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniej jednostki.. Terminy ważności dokumentów w 2019 roku, w tym: kiedy oraz gdzie złożyć wniosek i ile zapłacisz w poniższym artykule ⬇.. Zawiadamia ponadto wła ściwy urz ąd skarbowy i organ Policji, Wojskow ą Komend ę Uzupełnie ń i organ .Oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej : Oświadczenie umieszczenia imienia i nazwiska na domofonie : Prośba o wypłatę nadwyżki po rozliczeniu : UNIQA - ZGŁOSZENIE SZKODY (zalanie) WNIOSEK o udostępnienie danych - rozmowy telefoniczneJeśli chcesz zmienić lub skorygować dane identyfikacyjne (PESEL, nazwisko, imię, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonej - wypełnij formularz ZUS ZIUA, Jeśli chcesz zmienić lub skorygować inne dane, np. adres osoby ubezpieczonej - wypełnij formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA .Standardowy wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie nie jest skomplikowany..

Po rozwodzie można wrócić do dawnego nazwiska.

Kategoria dokumentu: Ministerstwo Obrony Narodowej Tytuł .proszę podać dane po zmianie: - ulica - numer mieszkania - numer domu - kod pocztowy - miasto 2.. Odwołanie skieruj do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóż w urzędzie, który odmówił ci wydania prawa jazdy.Kwestia zmiany nazwiska po rozwodzie jest podnoszona przy właściwie każdej sprawie rozwodowej, którą prowadziłam bądź prowadzę.. PAMIĘTAJ: Sąd w wyroku rozwodowym nie rozstrzyga o zmianie nazwiska - ta kwestia leży w gestii Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (bądź konsula RP).. Wymagane dokumenty.. Z wnioskiem o dowód należy dołączyć: • Aktualną fotografię 35x45 mm • Dotychczasowy dokument tożsamościWniosek o wymianę prawa jazdy (zmiana nazwiska, zmiana adresu, daty ważności) Poniżej możesz pobrać gotowy wniosek o wymianę prawa jazdy.. Zmianę adresu należy dokonać na druku ZUS ZUA w trybie zmiany.Kierownik USC zawiadamia o zmianie imienia lub nazwiska USC wła ściwe ze wzgl ędu na miejsce sporz ądzenia aktów urodzenia i mał Ŝeństwa wnioskodawcy oraz na miejsce sporz ądzenia aktów urodzenia jego małoletnich dzieci.. Aby .O zmianie nazwiska należy jak najszybciej poinformować bank, ubezpieczyciela (jeśli opłacamy prywatną polisę), a także dziekanat, jeśli jesteśmy w trakcie studiów.Znaleziono 103 interesujących stron dla frazy druki urzędu skarbowego zmiana nazwiska w serwisie Money.pl..

Wypełniony formularz wniosku.Wniosek o zmianę nazwiska.

Adres korespondencyjny Ubezpieczonego niewymaganeAdres do korespondencji po zmianie Ulica Miejscowo ü Gmina/ dzielnica Numer domu Numer lokalu Kod pocztowy Nazwa pa stwa Zmiana nazwiska/ imienia Wype ánij, je li zmieniasz nazwisko lub imi Dotychczasowe nazwisko Nazwisko po zmianie Dotychczasowe imi Imi po zmianie Uwaga!. Należy także oczywiście podać numer PESEL i podstawowe dane z dowodu, a także wskazać urząd stanu cywilnego, który wydał akt urodzenia lub akt małżeństwa (zależnie od tego, czy zmienia się nazwisko rodowe czy ślubne.Wystarczy, że podasz swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.. Zmiana nazwiska jest dla mnie bardzo istotna, gdyż w żaden sposób z obecnym się nie identyfikuje.. Jeśli urzędnik nie wyda ci prawa jazdy - możesz się odwołać.. Powinien zawierać nasze podstawowe dane oraz krótkie uzasadnienie decyzji, jeśli nazwisko zmieniamy w ciągu ustawowych trzech miesięcy od uprawomocnienia wyroku.. W ich przypadku baza aktualizowana jest w oparciu na bazie Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników.Wniosek, który zawiera: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, nr PESEL, imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana, wskazanie miejsca .Jak wypełnić wniosek?.

Oświadczenie o zmianie nazwiska, czyli uproszczona procedura dla byłych małżonków.

Nazwisko/Nazwa Ubezpieczającego niewymagane proszę wpisać: - nazwisko/nazwa przed zmianą proszę wpisać: - nazwisko/nazwa po zmianie 4.. W omawianym przypadku zmiana nazwiska pracownika zostanie dokonana w ZUS automatycznie.. Dokument potwierdzaj cy zmianWniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której dotyczy ta zmiana.. Poniżej napiszę KROK PO KROKU jak to zrobić.. Zmiana imienia dziecka.. 0 strona wyników dla zapytania druki urzędu skarbowego zmiana nazwiskapanieńskim nazwiskiem mojej matki.. W tym celu należy złożyć do ZUS formularz ZUS ZIUA, w którym wykazuje się zmiany dotyczące identyfikatorów osób ubezpieczonych: numerów PESEL, NIP, nazwiska, pierwszego imienia, daty urodzenia, serii i numeru dowodu osobistego lub .Zgodnie z Ustawą o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw z 29 lipca 2011 r. osoby fizyczne niebędące płatnikami podatku VAT, których podstawowym numerem identyfikacyjnym jest PESEL, nie mają obowiązku aktualizowania swoich danych w urzędzie skarbowym.. Co powinien zawierać wniosek?. Zmiana imienia lub nazwiska jest jak najbardziej możliwa, także wówczas, kiedy w grę wchodzi zmiana nazwiska rodowego.Opis: WZIN Wniosek o zmianę imienia, nazwiska.. O uzasadnieniu we wniosku składanym w późniejszym terminie, napiszemy za chwilę.. Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.Oświadczenie o zmianie nazwiska Ja ni Ŝej podpisany/a o świadczam, Ŝe w dniu .. r. zmianie uległo moje nazwisko z .. (poprzednio u Ŝywane nazwisko)Wniosek o zmianę nazwiska po rozwodzie, czyli powrót do nazwiska panieńskiego.. Wniosek o wymianę prawa jazdy z powodu zmiany nazwiska, zmiany adresu, terminu ważności (badania lekarskiego) oraz terminu ważności dokumentu..Komentarze

Brak komentarzy.