Korekta nazwy kontrahenta na fakturze
2 pkt 3 lit. b ustawy o VAT faktura korygująca musi zawierać nazwę towaru lub usługi objętych korektą.. Co zrobić, jeśli wpisałeś nieprawidłową nazwę towaru lub usługi?. Wystawia się ją na tej samej zasadzie, co do korekty VAT, jednakże ma mniej elementów obowiązkowych (tak jak i sama faktura bez VAT).. Pomyłka może zatem dotyczyć m.in. adresu podatnika lb nabywcy.Przy sporządzaniu faktur w praktyce występują pomyłki polegające na wpisaniu na fakturze błędnego NIP nabywcy towaru lub usługi.. One zazwyczaj nie mają znaczenia.Podatnik wystawia fakturę korygującą podatnik wystawia m.in. w przypadku gdy po wystawieniu faktury stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury stosownie do art. 106j ust.. 2 ustawy, w szczególności wskazującej jako przyczynę korekty błędne określenie danych nabywcy oraz prawidłową treść korygowanych pozycji, czyli prawidłowe dane nabywcy.wysyła fakturę do właściwego kontrahenta (nabywcy), wykonuje świadczenie dla właściwego kontrahenta (nabywcy), to korekta winna polegać na poprawieniu jedynie strony transakcji.. Jej brak nie sprawia, że faktura jest nieczytelna lub nieważna.. Możliwość wyszukiwania za pomocą fragmentu nazwy (na przykład nazwy miasta) urzędu skarbowego do którego kierowane są pliki JPK (Dane firmy->Urzędy skarbowe) ..

Korygowanie nazwy kontrahenta na fakturze.

Czy wykazanie na fakturze dokumentującej sprzedaż przez osobę fizyczną, wyłącznie przyjętej nazwy bez imienia i nazwiska przedsiębiorcy, powinno być skorygowane notą korygującą?Instrukcja wystawienia faktury korygującej na dane formalne: W pierwszej kolejności wpisujemy numer faktury korygującej (zgodnie z stosowanym w działalności formatem numeracji).. Zatem to czy nabywca może w określonej sytuacji wystawić notę zależy od tego, jakie dane są do skorygowania.. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.. Na fakturze korygującej powinny być ujęte: wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz „KOREKTA", numer kolejny oraz datę jej wystawienia,Według przepisów prawa wystawia go nabywca i dotyczy korekty danych własnej działalności.. Zmiana podmiotu notą korygującą, bez interpretacji indywidualnej potwierdzającej poprawność takiego postępowania, może bowiem wywołać wątpliwości organów podatkowych w zakresie prawa od odliczenia VAT od takiej faktury.Zapisana korekta faktury będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze sprzedaży pojawi się ikona informująca o wystawionej korekcie.. 1 pkt 5 ustawy o VAT.. 2 ustawy, faktura korygująca powinna zawierać: wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz „KOREKTA"; numer kolejny oraz datę jej wystawienia; dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca: określone w art. 106e ust..

Błędy w innych elementach, które na fakturze nie są obowiązkowe.

Bez poprawienia tych danych do pliku JPK zaciągną się nieprawdziwe dane o stronie transakcji sprzedaży.Korekta powinna polegać na skorygowaniu błędnie zaadresowanej faktury do zera, jeżeli na fakturze: wskazano na fakturze błędnego nabywcę (inny podmiot niż rzeczywisty kontrahent), wysłano fakturę do innego podmiotu niż rzeczywisty nabywca, wykonano świadczenie dla właściwego kontrahenta (nabywcy), Anulowanie faktury może .W § 5 rozporządzenia z dnia 28 marca 2011 r., dotyczącego wystawiania faktur jest zapis: "imię i nazwisko LUB nazwa firmy" - i tym się sugerowałem.. Pomyłka ta może być poprawiona poprzez wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej.. Jak już wspomniano przepisy w tym zakresie się nie zmieniły, ale stanowisko organów skarbowych już tak.Analiza przedstawionych okoliczności sprawy oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skorygowanie błędu polegającego na nieprawidłowym wskazaniu nazwy, NIP i adresu nabywcy powinno nastąpić poprzez wystawienie faktury korygującej, zawierającej dane określone w art. 106j ust.. W przypadku, gdy zostanie stwierdzony błąd na wystawionej fakturze sprzedawca wystawia fakturę korygującą.. Prawo do odliczenia VATw przypadku korekty dane kontrahenta są prawidłowe nawet jeśli faktura której korekta dotyczy została usunięta; ..

Nie jest możliwa zmiana nazwy towaru na inną w ramach faktury korygującej.

W poniższym artykule zostanie omówiona kwestia korygowania przez sprzedawcę danych na dokumencie, które nie .Do tej pory uważane było, że błędnie wystawione dane dotyczące kontrahenta można załatwić notą korygującą, okazuje się, że w 2016 r. pojawił się wyrok Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który jest używany w kolejnych interpretacjach, w którym to SA wskazuje, że jeśli na fakturze znajduje się zupełnie inny kontrahent niż powinien i nie jest to tylko jakiś drobny błąd w danych to należy wystawić FV korygującą a nie notę.Analogicznie, błędu nie trzeba poprawiać, jeśli na fakturze wpisano „Kowalski Jan", „Meble Tapicerowane Kowalski Jan" itd.. Poniżej przykład faktury bez VAT i wystawionej do niej korekty.Pojawił się więc również pogląd, że skoro ustawa nie zabrania wprost wystawienia noty korygującej w przypadku konieczności całkowitej zmiany danych nabywcy, tj. gdy faktura została błędnie wystawiona na niewłaściwy podmiot, taki sposób korekty należy uznać za dopuszczalny.Napisano 26 Marca 2019 w Korekta danych na fakturze sprzedaży @Donata Ciesielska Jeśli posiada Pani jakiekolwiek rozszerzenie Plus dla InsERT GT to moglibyśmy zaimplementować funkcjonalność zmiany kontrahenta na KFS + wykonanie cesji rozrachunku w tle (pod warunkiem, że FS jest w całości nierozliczona), + wydruki które to odpowiednio .Jeżeli na fakturze nie ma pieczątki lub stempel zawiera starą nazwę firmy (z takim niezmiennym nazwiskiem, adresem i NIP-em), dokument nie wymaga korekty..

Oprócz tego, na fakturze mogą pojawić się błędy w innych elementach, które nie są obowiązkowe.

Błąd w takiej sytuacji polega jedynie na wskazaniu błędnej nazwy nabywcy na fakturze.Nota korygująca powinna zawierać co najmniej numer kolejny, datę wystawienia, imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone wystawcy noty i wystawcy faktury oraz ich adresy i numery NIP, dane pierwotnej faktury (jej numer i datę wystawienia), wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej.Zgodnie z art. 106j ust.. Jak określają przepisy, nabywca notą korygującą może skorygować:Faktura korygująca jest dokumentem, który służy do korygowania danych umieszczonych na fakturze pierwotnej, które wymagają poprawy.. Uwaga!. Fakturą można skorygować właściwie dowolne dane, a notą tylko określone.. To nazwa identyfikuje przedmiot transakcji.Za pomocą noty korygującej możliwe jest natomiast korygowanie jedynie pomyłek odnoszących się do konkretnego kontrahenta wskazanego już na fakturze (np. gdy nazwę i NIP padano prawidłowo .Zgodnie z art. 106j ust.. Wystawienie faktury korygującej w przypadku błędnego nabywcy pozwoli przedsiębiorcy na bezproblemowe odliczenie VAT naliczonego.. Korekty faktur sprzedaży ewidencjonowane są do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji Przychodów (w przypadku ryczałtowca) w dacie ostatniego dnia miesiąca.Faktura powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 106e ust.. Następnie uzupełniamy numer faktury korygowanej (dokument, do którego wystawiana jest korekta na dane formalne) i dzień jej wystawienia.Fakturę korektę wystawia zawsze sprzedawca, a notę korygującą nabywca.. Są to 3 grupy powodów:podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.. Prawo to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy wystawiającemu fakturę pierwotną.. Niezależnie od tego, czy aktualizacja danych nabywcy nastąpi na podstawie noty czy faktury korygującej powinna być uwzględniona zarówno w dokumentach sprzedawcy, jak i nabywcy.Należy również pamiętać, że na fakturze korygującej musi znaleźć się powód korekty, należy również posiadać potwierdzenie otrzymania korekty (od kontrahenta, którego dane zostały ujęte na fakturze pierwotnej), aby móc pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT (możliwe jest to w okresie, w którym otrzymała Pani potwierdzenie odbioru faktury korygującej).Nawet jeśli przyjelibyśmy że jest to działanie poprawne, to jak technicznie skorygować dane kontrahenta na fakturze na poprawnego w Subiekcie, gdzie faktura została rozliczona gotówką już "kilka" raportów kasowych temu.. 1 pkt 1-6, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą; przyczynę korekty;Faktura korygująca dane formalne nie wywołuje skutków podatkowych, powoduje jedynie zmianę danych kontrahenta na poprawne, lecz nie "wyzerowuje" wartości transakcji.. Kiedy jeszcze nie obowiązywał JPK_VAT korygowanie błędów natury formalnej, łącznie z numerem NIP, odbywało się na podstawie noty korygującej zgodnie z przepisami o VAT.. Jak powinna wyglądać faktura VAT omówione jest tutaj.. 1 ustawy o VAT zawiera określone sytuacje, w których podatnik ma obowiązek wystawienia faktury korygującej.. Aby ją przygotować, należy: 1.. Okazuje się jednak, że nie wszystkie takie błędy skutkują korektą przekazywanych fiskusowi rejestrów VAT.Błędny nabywca na fakturze a prawo do odliczenia VAT..Komentarze

Brak komentarzy.