Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowanie elektroniczne.. J. Piłsudskiego 6 w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2.. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport (do wglądu).. NIEZBĘDNY FORMULARZ: Druk „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego " podpisany przez osobę wymeldowującą się lub pełnomocnika, do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al.. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji .Należy przedłożyć wniosek, który można otrzymać w Wydziale Spraw Obywatelskich, wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" lub "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące", potwierdzenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób spoza Szczecina, które dokonały czynności wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego) oraz uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zał.. Pokój nr 9.. Druk należy uzupełnić komputerowo (maszynowo .Wypełniony formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)..

nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zał.

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego / Notification of a change of temporary residence Nazwisko Surname Imię (imiona) Name (names) Numer PESEL (o ile został nadany) PESEL number (if it was issued) Data urodzenia Date of birth Miejsce urodzenia Place of birth 1.formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy.. Cudzoziemcy: ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" lub "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" lub " Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 m-cy" Dowglądu: Dowód osobisty lub paszport.Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport, w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego .Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego można także dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu czasowego albo pobytu stałego..

Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

Dz. U. z 2019 r, poz. 1397), Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest .Wymeldować można się podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą - skutkuje wymeldowaniem z .Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.. Ustawa z dnia 24 września 2010r.. Wymagane dokumenty.. Dostęp do formularza elektronicznego: Wymeldowanie z pobytu stałego; Wymeldowanie z pobytu czasowegoZgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.. o ewidencji ludności (t.jedn.. Pamiętaj, że pełnomocnik musi mieć przy sobie dokument tożsamości.Formularz meldunkowy musisz podpisać elektronicznie tj. podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub osobistym.. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (druki dostępne na miejscu) Do wglądu: - dowód osobisty osoby wymeldowującej się, - pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać wymeldowania: * cudzoziemcy aktualny paszportformularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"; dowód osobisty lub paszport; w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu;Druk „Zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"..

Formularz wymeldowania z pobytu stałego Formularz wymeldowania z pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy Pełnomocnictwo do wymeldowania.

Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka), zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, nazwisko i imię pełnomocnika jeśli1.Wypełniony druk ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE lub ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO /NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE.. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza: ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO / PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / NOTIFICATION1.. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport, 3.WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO.. Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego.. Wypełniony formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zgłaszającej wymeldowanie (pełnomocnika).1.Wypełniony i podpisany formularz to jest „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" 2.Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (osoby niepełnoletnie nieposiadające dokumentu stwierdzającego tożsamość - odpis skrócony aktu urodzenia);Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego..

Podczas załatwiania sprawy należy przedstawić: dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport, wypełniony formularz.

Obywatele RP: dowód osobisty lub paszport, (osoba niepełnoletnia nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia).. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.. Wypełniony formularz: „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Notification of a change of permanent residence" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka) lubformularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy.. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport.. 2.Dowód osobisty osoby dokonującej wymeldowania-do wgląduZgłoszenie pobytu czasowego / Temporary residence registration form strona 2/3 Deklarowany okres pobytu / Declared period of residence 3.. Wymeldować należy się najpóźniej w dniu, w którym dana osoba wyprowadza się z miejsca zameldowania na pobyt stały.Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.. Dane do wymeldowania z miejsca pobytu stałego / Details of a change of permanent residence Ulica Street Numer domu House number Kod pocztowy Postal code Miejscowość - dzielnica City - City district Gmina CommuneWymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.. Dowód osobisty lub paszport (nie dotyczy dokumentu elektronicznego)Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od .Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego bądź czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice .Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" Paszport, karta pobytu, zezwolenie na pobyt lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.. Dowód osobisty lub paszport.. Formularz możesz złożyć poprzez profil zaufany.. Podczas załatwiania sprawy należy przedstawić: dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport, wypełniony formularz.. Miejsce załatwienia sprawy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt