Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola covid
Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę przedszkola działającego w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma٭ istnienia licznych czynników ryzyka grożących zakażeniem się COVID-19: a) dziecku b) rodzicom/ opiekunom c) innym domownikomOświadczenie o przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola Oświadczamy, że będziemy osobiście przyprowadzać i odbierać własne dziecko z przedszkola we wskazanych godzinach.. Szkoła Podstawowa.. Wandy Chotomskiej w czasie ograniczenia funkcjonowania z powodu pandemii 1. oświadczenie 1 - kandydat uczęszcza do przedszkola oświadczenie 2 - starsze dziecko .Wniosek o przyjęcie dziecka do Niepublicznego Przedszkola Mali Odkrywcy w Różnowie w czasie ograniczenia jego funkcjonowania z powodu pandemii 1. z .. pracowników przedszkola i innych dzieci w przedszkolu COVID-19.. DANE DZIECKA: Imię/Imiona Nazwisko Data i miejsce urodzenia PESEL 2.. Jak zaznacza adwokat i ekspert ds. prawa oświatowego Beata Patoleta .z powodu COVID-19.. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej.V.. O zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy placówki, rodzice zostaną powiadomieni drogą e-mailową wraz z informacją, że termin otwarcia placówki zostanie .WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 (Wniosek wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka..

Wniosek o przyjęcie należy wypełnić drukowanymi literami.

Uprzejmie proszę o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku.Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 15 im.. Możesz go dostać w przedszkolu oraz urzędzie miasta lub gminy, jeśli składasz wniosek przez internet, urząd może cię poprosić o dostarczenie dokumentów.Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres: [email protected] ZGŁOSZENIA WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA do Samorządowego Przedszkola nr 133 w Krakowie w czasie epidemii COVID-19 Zgodnie z §4 pkt.2 Procedur bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 133 w Krakowie WNIOSEK ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres poczty mailowej Przedszkola - [email protected] do dnia 14.05.2020, do godziny 14.00.Zajęcia mają być organizowane na wniosek rodziców..

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.

ŚCIEŻKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI:dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, − w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły lub innej placówki, do których dziecko uczęszcza.. Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus (link do strony zewnętrznej) Wzór oświadczenia (plik doc 32kb)Pierwszeństwo przyjęcia mają osoby wskazane w rekomendacji MEN, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.. Imię i NazwiskoRodzic/opiekun jest zobowiązany do poinformowania placówki o chęci skorzystania przez dziecko z zajęć opiekuńczych na terenie przedszkola na trzy dni przed podjęciem decyzji w tej sprawie.. ŚCIEŻKA SZYBKIEJ KOMUNIKACJI Z RODZICAMI/ OPIEKUNAMI: Imię i nazwisko matki/ opiekunki prawnej Nr tel.. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich .Aby uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola, szkoły - należy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy..

... że znajduję się w grupie objętej pierwszeństwem przyjęcia dziecka do przedszkola zgodnie .

Dane wnioskodawcy.. Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego panującego podczas sprawowania opieki w przedszkolu Wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury u naszego dziecka 2 x dziennie.. W tym czasie w przedszkolach i szkołach podstawowych będą odbywały się jedynie zajęcia opiekuńcze.Rząd zdecydował o zamknięciu żłobków i przedszkoli w okresie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. Będą jednak wyjątki - w placówkach będą mogły przebywać dzieci pracowników medycznych i służb porządkowych.. kontaktowego Imię i nazwisko .Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej Dane osobowe kandydata i rodziców (Tabelę należy wypełnić komputerowo lub czytelnie literami drukowanymi)O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PODSTAWOWE DANE DZIECKA Dane osobowe dziecka Nazwisko i imię: Data urodzenia: .. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 obowiązujące w Przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń..

żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Przy oznaczeniu * skreślić niewłaściwe) Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola wg następującej kolejności:Dodała, że wniosek, który zawiera oświadczenie o przynależności rodzica do tzw. grupy uprzywilejowanej, powinien być złożony do dyrektora danej placówki.W związku z otrzymaną w dniu .. decyzją o nieprzyjęciu mojego dziecka .. (imię i nazwisko dziecka, PESEL) do .. (nazwa przedszkola) z powodu nieuzyskania wystarczającej liczby punktów, odwołuję się od powyższej decyzji.. Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę Samorządowego Przedszkola nr 49 w Krakowie działającego w czasie stanu pandemii COVID-19 jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19: a) dzieckaPodanie o przyjęcie dziecka do przedszkola Ja niżej podpisany …………………………………………………………….………… zwracam się z prośbą (imię , nazwisko Rodzica/Opiekuna) o przyjęcie mojego dziecka ………………………….…………………… do przedszkola w ………………………………….Zgodnie z par.. PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Pobierz wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8.. Do kiedy zasiłek przysługuje?WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY W CZASIE OBOWIĄZYWANIA ZMIENIONYCH WARUNKÓW PRACY SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej w czasie obowiązywania zmienionych10.. Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego .dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności, dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły lub innej placówki, do których dziecko uczęszcza.. Grupy będą liczyły 10 osób.wniosek o przyjęcie do przedszkola - jeśli składasz wniosek bezpośrednio w przedszkolu, a nie przez internet.. 5 rozporządzenia ministra edukacji i nauki z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.. 11 marca 2020 (aktualizacja: 13 marca 2020) Decyzją rządu placówki oświatowe i szkoły wyższe będą zamknięte od 12 do 25 marca, z czego dwa pierwsze dni to okres przejściowy.. Instrukcja wypełniania 1.. 2 ust.. We wstępnym zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko dziecka, miejsce pracy rodziców, godziny pobytu dziecka w przedszkolu.. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.Pobierz wzór wniosku.. Wniosek należy wypełnić WIELKIMI LITERAMI, 2.. Jestem świadomy/a, iż w razie absencji personelu przedszkola niezwiązanego z COVID-19 do placówki w danym dniu zostanie przyjęta taka ilość dzieci, której dyrektor jest w stanie zapewnić bezpieczny pobyt i powyższa informacja wiąże się z możliwością nie przyjęcia dziecka w danym dniu do przedszkola.Załącznik nr 1 - wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej Załącznik nr 3 - zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt