Zawarcie umowy na odległość przez telefon
Konsument, zawierając taką umowę, nie ma bezpośredniego kontaktu z kupowanym produktem, dlatego takie transakcje są szczególnie ryzykowne.Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza .Czy zawarcie umowy przez telefon jest wiążące?. W takiej sytuacji konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni, bez konieczności podawania przyczyn.. Poszkodowani skarżą się m.in. na niekorzystne oferty utrzymania domen stron umowy przez telefon często prowadziło do wielu nieporozumień.. Oznacza to, że wyrażona w niej propozycja zawarcia umowy powinna być tak sformułowana, że do zawarcia umowy potrzebne jest wyłącznie oświadczenie o przyjęciu oferty wprost.Nasza kancelaria może pochwalić się sukcesami sądowymi na rzecz Klientów w sporach z firmami windykacyjnymi dochodzącymi swoich roszczeń od przedsiębiorców, gdzie przeciwnik procesowy kancelarii powołuje się na zawarcie umowy na odległość za pomocą środków porozumiewania się - tj. przez telefon, a następnie roszczenia te zostały zbyte podmiotom zajmującym się zawodowo windykacją długów.Należy jednak pamiętać ( o czym nie wszyscy konsultanci wiedzą), że wg prawa telekomunikacyjnego zaw.. Telefon zakupiłem na stronie, ale z odbiorem osobistym i płatnością przy odbiorze..

Oferta powinna wyrażać stanowczą wolę zawarcia umowy.

Według art. 2 ustawy, umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.Umowa zawarta telefonicznie z konsultantem jest tzw. umową na odległość.. Co ważne, nie musisz w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji.Umowy zawierane przez telefon co do zasady jako umowy ustne mają równą moc prawną z umowami pisemnymi.. Jeżeli przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem przez telefon w celu zawarcia umowy na odległość, ma .Za zawarte na odległość zostaną uznane także te umowy, do których zawarcia doszło za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.. 2) umożliwia Ci odstąpienie od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość (czyli telefonicznie lub przez Internet), o ile tylko złożysz odpowiednie oświadczenie w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.. Dla jej skuteczności należy dochować kilku warunków.. W takiej sytuacji konieczne jest skorzystanie przez strony ze środków porozumiewania się na odległość.Także w sytuacji, gdy konsument udaje się do lokalu przedsiębiorstwa jedynie, by uzyskać informacje na temat towarów czy też usług oferowanych przez danego przedsiębiorcę, zaś wszelkie negocjacje i ustalenia oraz zawarcie umowy następują na odległość, umowa, do której zawarcia dochodzi, powinna być uznana za umowę zawartą na ..

Mam problem z wyegzekwowaniem rękojmi od sklepu, gdzie zakupiłem telefon.

Przykładowo konsument twierdził, że co innego obiecywano przez telefon a co innego faktycznie mu doręczono, ewentualnie że tak na prawdę w ogóle nie wiedział, że jakąkolwiek umowę na odległość zawiera z przedsiębiorcą.Zawarcie umowy przez telefon.. Z uwagi na to podlegają one specjalnemu rygorowi przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.W polskim systemie prawnym zawarcie ważnej umowy na odległość za pośrednictwem telefonu jest jak najbardziej możliwe.. Jest ono rozumiane jako możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bądź 3 miesięcy, w sytuacji gdy sprzedający nie poinformuje konsumenta o przysługujących mu prawach.W przypadku zawarcia umowy na odległość niekiedy będziemy mieli problem z ustaleniem, kiedy doszło do zawarcia umowy..

Przykłady fatalnego finału zawarcia umowy przez telefon mnożą się na internetowych forach.

Na przykład, sklep internetowy oferuje konsumentowi zakup telewizora marki X po cenie 2499,00 PLN, a konsument .W związku z tym - jeżeli przepisy nie zastrzegają formy szczególnej jak w przytoczonych przykładach - to wówczas do zawarcia umowy może dojść również w sposób ustny, w tym przez telefon, i taka umowa wywiera takie same skutki, jak umowa podpisana na papierze.Ustawa o prawach konsumenta (art. 40 ust.. Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć klientowi ofertę zawarcia umowy i w tym celu do niego wykorzystuje telefon, musi spełnić dodatkowe obowiązki informacyjne.. odstąpienia od umowy zawartej na odległość stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o .W przypadku zawarcia umowy na odległość (do takich kontraktów należy umowa zawarta przez telefon) konsumentowi przysługuje tzw. prawo do namysłu..

Zawarcie umowy - co do zasady - następuje poprzez wymianę (złożenie) dwóch zgodnych oświadczeń woli.

Jeżeli przedsiębiorca proponuje konsumentowi zawarcie umowy przez telefon, ma obowiązek potwierdzić treść proponowanej umowy utrwaloną na papierze lub innym trwałym nośniku.Umowa na odległość tylko z potwierdzeniem.. Art 20 ustawy o prawach konsumenta.. W stosunkach między przedsiębiorcami bardzo niewielu umów nie można zawrzeć w formie ustnej - tylko takich dla których ustawodawca zastrzegł formę pisemną pod rygorem nieważności umowy (np. umowa sprzedaży nieruchomości, umowa przeniesienia praw autorskich, umowa leasingu).Umowa zawierana przez telefon powinna być przesyłana do konsumenta i przez niego potwierdzona.. Czy w takiej sytuacji kwalifikuje się to jako zawarcie umowy na odległość, czy .Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na odległość (np. przez telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa podlega rygorom ustawy o prawach konsumenta.. Odstąpienie od umowy zawartej przez telefonUmowy przez telefon to umowy zawierane na odległość Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej telefonicznie, bez względu na przyczynę w terminie 10 dni, liczonym w zależności od przedmiotu umowy - od dnia wydania rzeczy, gdy przedmiotem jest sprzedaż towarów, a w przypadku usług - od dnia zawarcia umowy.Zazwyczaj zawierana jest z użyciem środków komunikacji elektronicznej, jak telefon czy Internet.. ).Takie reguły dla umów zawieranych na odległość przy wykorzystaniu telefonu wynikają z ustawy o prawach konsumenta (DzU z 2014 r., poz. 827).Dzień dobry, Zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta: przepisy dotyczące konsumenta dot.. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w formie pisemnej, a do zachowania terminu wystarczy wysłać je przed jego upływem.Umowa przez telefon należy do umów zawieranych na odległość - bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.Jeżeli to przedsiębiorca nawiązuje kontakt z konsumentem za pomocą telefonu w celu zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek na początku rozmowy przedstawić cel nawiązania kontaktu - tj. chęć zawarcia umowy oraz wskazać konsumentowi identyfikujące go dane oraz dane identyfikujące osobę, w imieniu której dzwoni (por. art. 20 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt