Rezygnacja ze szkolenia regulamin
Rezygnacja ze szkolenia na 10 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa.W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 30 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 7 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty zgodnie z art. 394 k.c.. Jeśli rezygnacja nastąpi w czasie krótszym niż 7 dni poprzedzających szkolenie zostanie potrącona połowa kosztów szkolenia.. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie: - do 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Klient ma prawo żądać zwrotu do 100% wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.8.7 Rezygnacja ze szkolenia jednego z uczestników (w przy-padku skierowania na szkolenie grupy uczestników) może oznaczać wzrost ceny jednostkowej dla innych uczestni-ków kierowanych przez ten sam podmiot zgłaszający na szkolenie zgodnie z polityką udzielania rabatów, o której mowa wRezygnacja ze szkolenia po wskazanym terminie lub nieobecność na szkoleniu oznacza dla Zamawiającego obowiązek pokrycia kosztów szkolenia w pełnej wysokości.. 2 i 3.Rezygnacja jest możliwa do trzech dni przed szkoleniem i skutkuje zwrotem pełnej kwoty pomniejszonej o 3 zł tytułem kosztów rezygnacji.3..

Rezygnacja ze szkolenia.

Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w szkoleniu nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, nie ponosząc żadnych kosztów, z wyjątkiem opłat już wniesionych, Rezygnacja ze szkolenia - przesłanie pisemnej informacji przez Klienta o wycofaniu z udziału w szkoleniu.. 2.Rezygnacja z realizacji szkolenia po terminie wskazanym w punkcie 1 §6 jednak nie późniejniżna 5 dni przed planowaną realizacjąZamówieniaskutkuje utratąwpłaconejzaliczki .Rezygnacja ze szkolenia W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie dłuższym niż 7 dni przed szkoleniem Klient/Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.. oświadczenie o rezygnacji ze szkolenia Uczestnik jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej w siedzibie NEOREH., pocztą tradycyjną na adres siedziby NEOREH.. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REZYGNACJA ZE SZKOLENIA.. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie: - Do 3 dni roboczych przed Szkoleniem - Organizator zwraca całą uiszczoną Opłatę.Rezygnacja ze szkolenia -pisemna rezygnacja Zgłaszającego o wycofaniu Uczestnika z udziałuw szkoleniu..

Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej.

W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu" ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.REGULAMIN SZKOLEŃ organizowanych przez PROiZ Opole .. Szkolenie - szkolenie, na które może się zapisać każda osoba zainteresowana tematem szkolenia.§5 Rezygnacja ze szkolenia 1.. W przypadku szkoleń/kursów weekendowych informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 8 dni przed planowanym rozpoczęciem.. 6.Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział organizator dla danego szkolenia.. Rezygnacja ze szkolenia powinna zostać zgłoszona telefonicznie (+48505944460) lub na adres e-mail ([email protected]).. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych) mogą Państwo dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu".. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Waysofco Monika Lechiniak POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu szkoleń.. Rezygnacja ze Szkolenia.. Informację o rezygnacji ze szkolenia należy przesłać na adres mailowy: [email protected] Organizator po zawarciu umowy przyznaje Uczestnikowi dodatkowe prawo do rezygnacji ze szkolenia na warunkach określonych poniżej w ust..

: [email protected]

Rezygnacja w terminieRezygnacja po tym terminie pociąga za sobą konieczność uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie.. 14, 31-460 w Krakowie, NIP: 9452184374 .. Bez kosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa do 7 dni roboczych przed planowaną datą szkolenia, rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z obciążeniem uczestnika pełnymi kosztami udziału w szkoleniu;§ 5.. Zgodnie z regulaminem przysługuje/nie przysługuje* mi zwrot 100%/50 %* wpłaconych środków na poczet uczestnictwa w szkoleniu.. W przypadku zgłoszenia rezygnacji na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia lub w dniu szkolenia Zamawiający lub Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłaty w wysokości 100% ceny szkolenia.Rezygnacja ze szkolenia do tygodnia przed jego planowaną datą - zwracam 50% wartości szkolenia.. Rezygnacja ze szkolenia wymaga formy pisemnej, listem przesłanym pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected]) W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie: - do 21 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Słuchacz ma prawo żądać zwrotu do 100% wpłaconychRezygnacja ze szkolenia 1.Rezygnacji należy dokonać w formie pisemnej przesłanej w postaci wiadomoście-mail do 21 dni przed datąplanowanej realizacji szkolenia..

Rezygnacja ze szkolenia skutkuje potrąceniem wpłaconej zaliczki.

Proszę o **:W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur VAT, tak jakby wzięli w nim udział.§ 6 Rezygnacja ze szkolenia 1.. Najpóźniej na 4 dni przed terminem szkolenia Organizator potwierdza lub odwołuje szkolenie poprzez przesłanie do Zamawiającego informacji poprzez wiadomość e-mail:W przypadku rezygnacji z uczestnictwa ze szkolenia organizator: - zwraca całość wpłaconych środków, jeżeli rezygnacja nastąpiła minimum 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia - zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o wysokość zaliczki (100 zł), jeżeli rezygnacja nastąpiła minimum tydzień przed rozpoczęciem szkoleniaRezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie.. Rezygnacja ze szkolenia na 4 lub mniej dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Zamawiającego pełnymi kosztami uczestnictwa .REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE OSTROWSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI .. Rezygnacja ze szkolenia na mniej niż tydzień przed jego planowaną datą lub nie wzięcie w nim udziału - niestety nie będę mogła CI zwrócić opłaty za szkolenie.. §3 Warunki uczestnictwa w szkoleniu 1.Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionegoformularza zgłoszeniowegona .6.. Dopuszczalna jest tutaj forma e-mailowa.. Rezygnacja ze Szkolenia wymagana w formie pisemnej, pod rygorem bezskuteczności.. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 30 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie .6.. Rezygnacja ze szkolenia.. Żeby nie było wątpliwości - termin oznaczony w tygodniach kończy .Formularz rezygnacji ze szkolenia/consultingu Skorzystaj z tego formularza elektronicznego lub >>pobierz druk<<, wypełnij, podpisz, zeskanuj i prześlij na adres: [email protected] Przed wypełnieniem zapoznaj się z Regulaminem i Polityką prywatności.. Po przyjęciu rezygnacji w wyznaczonym terminie następuje zwrot wpłaty za szkolenie.. R. 1) Organizujący szkolenie: Szkolenia organizuje firma Mateusz Piaszczak Securitify, z siedzibą przy ul. Akacjowa, nr 12, lok.. Rezygnacja ze szkolenia i zwrot opłaty może nastąpić w uzasadnionych przypadkach losowych po wcześniejszym telefonicznym i mailowym (502929992) uzgodnieniu.. Uczestnik Szkolenia ma prawo zrezygnować z udziału w Szkoleniu o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia (w przypadku obozów - 9 dni roboczych).W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 21 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.. Szkolenia otwarte.. datą złożenia rezygnacji jest dzień wpływu rezygnacji do NEOREH.W przypadku zgłoszenia rezygnacji ze szkoleń stacjonarnych otwartych na mniej niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego/Uczestnika kwotą odpowiadającą 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej za rezygnację ze szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.Uczestnik szkolenia to osoba zgłoszona do udziału w szkoleniu Bezpłatna rezygnacja ze szkolenia następuje nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia..Komentarze

Brak komentarzy.