Wzór opisu faktury rpo wsl
Koniecznie zapoznaj się z wytycznymi wynikającymi z umowy ze sponsorem!. rpo województa lodzkiego opublikwoało taki wzórsię z przykładowym wzorem opisu faktury/dokumentu znajdującym się na stronie internetowej IZ RPO WSL: w dziale Dokumenty >> Wzory dokumentów >> Wniosek o płatność 7.. Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni; OPIS 1 BADANIA - WERSJA 07.2020 - ma zastosowanie do wszystkich faktur/przedpłat dotyczących realizacji badań naukowych i badań komercyjnych.. Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2007-2013,Na oryginale każdej faktury lub dokumencie o równoważnej wartości dowodowej należy umieścić opis zgodnie z wzorem jaki będzie beneficjentowi udostępniony RPO WSL.. Wzór wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność .. [412kB] Wzór wniosku o płatność 25.10.2011 [383kB] Przykład opisu faktury/dokumentu 25.09.2009 [171kB] 1 2. dla projektów dofinansowanych z EFRR w ramach .. SIWIZ RPO WSL Generator wniosków.. Do umowy załączana jest również treść wniosku o dofinansowanie, który złożyłeś w ramach konkursu.. Strona główna » Skorzystaj.. Stanowisko IZ RPO WSL .. Serwis Projekty RPO 2007-2013.. Jeśli kupującym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, fakturę należy wystawić jedynie na wyraźnie żądanie nabywcy.Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich..

na stronie internetowej powinny byc wzory opisu.

Poszczególne wydatki (dokumenty księgowe) muszą być wyczerpująco opisane.Samorządy lokalne odgrywają bardzo ważną rolę w walce z pandemią.. Polecamy .Uprzejmie informuję, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ ogłosił w dniu 21.01.2021 r. nabór pozakonkursowy nr: RPSW.10.01.00-IP.01-26-335/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10.Załaczniki, dla których sporzadzono wzór, muszą być składane na własciwym formularzu, dołączonym do ogłoszenia o naborze.. RPO WSL 2014-2020 (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku)PRZYKŁAD OPISU FAKTURY (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku) Pierwsza strona faktury/innego dokumentu: Na pierwszej stronie oryginału (przed skopiowaniem go na potrzeby wniosku o płatność) należy dokonać dwóch zapisów: 1.. Serwis RPO 2007-2013.. Saved flashcardsFaktury/rachunki, umowy (o dzieło, zlecenie) związane z realizacj ą zadania winny by ć opisane zgodnie z wymogami okre ślonymi w Art.21 Ustawy o rachunkowo ści, tzn. na odwrocie winny zawiera ć: 1. piecz ęć organizacji oraz sporz ądzony w sposób trwały opis: a.Wzór opisu do faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej do wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Strona RPO 2007-2013 Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa.Powyższy dokument jest prawidłowy, jeśli zawiera następujące informacje: jaki typ dowodu to jest (np. faktura VAT) pełne dane nabywcy i odbiorcy czyli stron operacji (dane te to: nazwa, adres, NIP) treść - czyli czego dotyczy dany dokument (np. materiały plastyczne) daty: zakupu i sporządzenia dokumentu kwotę wyrażoną cyfrą i słownieRPO 2007-2013..

Wystawienie faktury jest obowiązkowe w przypadku gdy drugą stroną transakcji jest również firma.

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-11 10:59:02 przez Aleksandra Zydor.. Z kolei w ramach działań chronologicznie wg daty zapłaty.. Jesteś tutaj.. obowiązuje zaktualizowany wzór wniosku o płatność oraz nowa instrukcja wypełniania wniosku o płatność projektów wraz z załącznikami w ramach EFRR (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).Wzór opisu do faktury50 KB Główny Punkt Informacyjny w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź pn. 8.00-18.00, wt.- pt. 8.00-16.00Przestawiamy przykładowy opis na dokumencie (np. fakturze, rachunku lub innym dokumencie o równoważnej wartości dowodowej) dotyczącym rozliczenia Wniosku o Płatność na operacje w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.Dostępne 121 dokumenty z wszystkich 401 dla zadanych warunków: obowiązujące na dzień: 2021-01-26; Przewodnik dla Beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 wersja 14 (20 stycznia 2021 r.)RPO WSL 2014-2020: 5 597 podpisanych umów dofinansowanych z UE na kwotę 13 569 571 558,51 z .RPo wymaga opisu fakur.. WZÓR DLA OPISU FAKTURY.. Wzór umowy o dofinansowanie - tak jak wzór wniosku - stanowi załącznik do regulaminu konkursu..

Błędy wynikające ze stosowania nieaktualnej instrukcji wypełniania wniosku o płatność bądź nie stosowaniaSponsorzy zwykle mają szczegółowe i bardzo konkretne wymagania do opisu.

Faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej powinien zostać opisany przed wykonaniem kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.IZ RPO WSL informuje, że od dnia 7 grudnia 2018r.. .Wzór opisu do faktury50 KB Główny Punkt Informacyjny w Łodzi ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź pn. 8.00-18.00, wt.- pt. 8.00-16.00Faktura VAT jest to dokument wystawiany co do zasady przez czynnych podatników VAT w celu udokumentowania dokonania transakcji.. Załączniki.. Np. w przypadku wydatków z dotacji od administracji publicznej (np. urzędu miasta, FIO), zgodnie z przepisami na każdej fakturze (rachunku) musi też znaleźć się pieczątka organizacji.Last activity .. ul. Chrobrego 1-3-5 (pokój 0.3), 65-043 Zielona Góra.. Odwzorowanie cyfrowe faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej; Odwzorowanie cyfrowe dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń .Wzór opisu faktury dla X osi priorytetowej PT (DOC 56.5 KB) Metodyka doboru dokumentów do pogłębionej weryfikacji w ramach wniosków o płatność (DOCX 21.46 KB) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT (DOC 100 KB)1 Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL na lata Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego / 20 marca 2018 r. 2 Ustawa o zasadach realizacji programów operacyjnych Art. 19 Wniosek o płatność, w ramach którego beneficjent 1) wnioskuje o przekazanie dofinansowania w formie zaliczki lub refundacji i/lub .Wzór opisu faktury/rachunku..

Wzór opisu faktury/rachunku (DOC, 33.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2013-10-11 | Data wytworzenia informacji: 2013-10-11; Pobierz ...Poniżej przedstawiono Stanowisko IZ RPO WSL w przedmiotowej sprawie.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt