Zgoda rodzica na udział w konkursie rodo
Formularz z danymi oraz formularz zgody .. Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit a) RODO.. 4.rodo Zgody Zgoda uczestnika konkursu (format PDF) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny i przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i akceptacją jego zapisów należy wypełnić, podpisać i dostarczyć szkolnemu koordynatorowi konkursuW takich przypadkach zgoda rodzica na przekazanie danych osobowych z punktu widzenia RODO nie jest wymagana, jednak wymagana może okazać się zgoda rodzica na zawarcie umowy zgodnie z przepisami prawa cywilnego - nie mająca jednak nic wspólnego ze zmianami wynikającymi z RODO.I.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, którego jestem prawnym opiekunemI.. I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: imię i nazwisko , wiek.. nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia).. dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres.. Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka: ……………………….…………………………………………………………… (imię i nazwisko dziecka)udziałem w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim Polskiej Poezji i Prozy zgodnie z art. 13 RODO..

Podpis rodzica .

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody uczestnika lub zgody udzie-lonej przez rodzica bądź opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego oraz zgody szkolnego koordynatora Konkursu (art. 6 ust.. Załącznik nr 1.. Aleksandra Skulteta w Tczewie.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz.922) wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody * na przetwarzanie danych osobowych i zamieszczanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych.przetwarzanie danych Uczestnika w zakresie: 1.. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, ul.Zgoda na udział dziecka w konkursie Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/osoby niepełnoletniej w Konkursie na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im.. Wykorzystanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe.KONKURSIE LITERACKIM "A NAD NAMI BIAŁO-CZERWONA "I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. (imię i nazwisko, adres) .. (wiek, nazwa i adres szkoły ) .. (dane rodzica/opiekuna, kontakt: telefon, e-mail, adres) I. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów konkursu danych osobowych mojego dzieckaprzez organizatora danych osobowych moich i mojego dziecka w zwi ązku z udziałem w konkursie - zgodnie z art. 13 RODO..

(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna) ……………………………………………………………….

Z 1997 r. Nr 133 poz. 883).ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM „LAURKA DLA MAMY I TATY" ……………………………………………………………….. w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „WARSZAWA MOJA STOLICA", akceptuję Regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych KonkursuZgoda rodzica lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem ucznia w Konkursie „Świetlik®" Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………….. Klasa (numer i oddział) ………………………………………Spotkania z twórczością Noblistów Polskich" organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 6 w Skawinie oraz zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r.. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (imiona i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, imiona rodziców, imię i nazwisko opiekuna prawnego, klasa, szkoła, e-mail) w celu udziału w Nukleo - Konkursie Wiedzy o Energii Jądrowej, zgodnie z Regulaminem Konkursu (cel tenOsoba zgłaszająca się do konkursu powinna świadomie oraz dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.. w GMINNYMZgoda Rodziców na udział w konkursie Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: Imię i nazwisko dziecka…………………………………………………………………………… ……… Data urodzenia………………………………………………………………………………………………… ….ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..

(adres) ……………………………………………………………… (telefon) ZGODA Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………….

mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U .Szkoła lub nauczyciel nie może podjąć takiej decyzji w imieniu rodziców lub opiekunów.. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wiele firm i instytucji, które organizują różnego rodzaju .Wyrażam zgodę na udział w konkursie internetowym w ramach projektu edukacyjno - sportowego II Bieg Pamięci ze Światłem Pokoju organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych nr 2 im.. Bardzo często organizatorzy konkursów korzystając z okazji proszą uczestników również o zgodę na późniejszą wysyłkę wiadomości marketingowych lub publikację imienia oraz nazwiska zwycięzców, np. na stronie internetowej.wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody, na publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska mojego dziecka na potrzeby dokumentacji i celów promocyjnych konkursu na stronach internetowych szkoły, w której odbywa się konkurs oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi; akceptuję regulamin danego konkursu; Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:cych do udziału w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu oraz przekazania nagród uczestnikom..

Ja, niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka∗ w konkursie fotograficznym „Dzieciństwo pełne wspomnień".

…….…………………………………….. (miejscowość, data) (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów) Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr1 oraz w mediach lokalnych wizerunku mojego dziecka jako uczestnika XI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji i Prozy.ZGODA RODZICÓW Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia, klasa) ……………………………………………………………………………………………….. A jak zrobić konkurs poprzez Facebook?. imi ę i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego (drukiem) …………….……………….………………… .. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w Konkursie Nukleo .. RODO, w celu związanym z realizacją Konkursu, wręczenia nagród.ZGODA NA UDZIAŁ DZIEKA W KONKURSIE PLASTYZNYM .. Mariana Batko w Chorzowie oraz Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce" i akceptuję jego warunki.. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: .. imię i nazwisko, wiek .. nazwa i adres szkoły (lub adres zamieszkania w przypadku indywidualnego zgłoszenia).. dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon, e-mail, adres II.Oddajemy do Państwa dyspozycji dokument dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów: oświadczenie o zgodzie na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie danych osobowych uczniów a także o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień.. podpis *niepotrzebne skre śli ćRozumiem i w pełni akceptuję regulamin konkursu dostępny na stronie lub .. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) Formularz dotyczący wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów konkursu.. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przeprowadzenia konkursu.Po wejściu w życie RODO, a więc Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dzieckaO WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM .. imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego .. niżej podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie Liga Zadaniowa - konkurs przedmiotowy z matematyki oraz przetwarzanie danych osobowych, w tymZgoda na uczestnictwo w Nukleo - Konkursie Wiedzy o Energii Jądrowej organizowanej przez Fundację Forum Atomowe na zlecenie Ministerstwa Klimatu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt