Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola za i półrocze
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.Sprawozdanie Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA nr 5 w Sokółce.. są 4-latkami.. Miejskiego .. roku szkolnym 2019 / 2020.. Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. Przedszkola.. Współpraca ta owocuje licznymi akcjami wspierającymi działalność wychowawczo-profilaktyczną szkoły.. za rok szkolny 2014/2015.. Zazwyczaj też w tym okresie dyrektorzy przeprowadzają wymaganą przepisami radę pedagogiczną, na której omawiane są wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: „dyrektor .Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020.. Informacja o działalności przedszkola w I półroczu 2017/2018 - wersja 1; Informacja o działalności przedszkola w I półroczu 2017/2018 - wersja 2; Informacja o działalności przedszkola za I półrocze roku szkolnego 2017 2018 - przedszkole niepubliczne bez Rady Pedagogicznej.Monitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku..

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora.

Dla prawidłowego funkcjonowania ta witryna korzysta z plików cookies, w tym dla lepszej prezentacji treści, zapewnienia sprawnego oraz bezpiecznego działania, przedstawienia spersonalizowanej oferty i promocji, a także w celach statystycznych.Sprawozdanie z nadzoru rok 2019/2020; Sprawozdanie_z_nadzoru_2019-2020.pdf .. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej.. Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2017/2018 .. zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego, b) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie tej nieobecności, .Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. Przekazanie do GUS sprawozdanie Z-05.przyklad-sprawozdania-z-nadzoru-pedagogicznego-za-pierwsze-polrocze.. 21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. Informacja o pracy Przedszkola.. 3 Pod Żaglami.. 2011/2012 Przedszkole Gminne w Skawie 1.. Wanda Pakulniewicz.. Linki; Webmaster; .. dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00 - 14.00 po uprzednim umówieniu się, a w sprawach pilnych w innym dogodnym terminie, w godzinach pracy przedszkola 6.30-17.00 ..

Sprawozdanie z nadzoru po I półroczu.

Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza i jej efekty Grupa 3-4-latków liczyła 21 osób (6 dziewczynek i 15 chłopców, a pod względem wieku 11 4-latków, 9 3-latków i 1 2-latka).. 5.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkola .. Przedszkole zatrudnia aktualnie 9 pracowników pedagogicznych, w tym: Stopnie awansu zawodowego:Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych .Sprawozdanie dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu z nadzoru pedagogicznego.. DO 15 WRZEŚNIA - przedstawienie na zebraniu rady pedagogicznej przedszkola planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021..

Przykład sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za pierwsze półrocze ... Świnoujściu .

rada pedagogiczna w przedszkolu rada pedagogiczna w szkole sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 PSP w Bukowiu 3 Rada Rodziców, SKGW w Bukowiu, GOPS w Wilkowie, Urząd Gminy w Wilkowie, inne placówki szkolne.. zm.) oraz przepisów zawartych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia .Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2018/2019; .. Przygotowując wnioski z nadzoru, należy przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od osób odpowiedzialnych za .Koniec pierwszego semestru i początek drugiego to dobry czas na podsumowania działalności przedszkola.. Informacja o realizacji wniosków z nadzoru pedagogicznego określonych w poprzednim roku szkolnym (2013/2014) Wniosek z roku szkolnego 2013/2014 Realizacja w roku szkolnym 2014/2015 Nadal diagnozować dzieci i oceniać poziom wiedzyMonitorowanie pracy przedszkola, informacja zwrotna dotycząca systematyczności i rytmiczność realizacji planu, ocena jakości prowadzonych działań, a także podstawa do wypracowania rekomendacji do działań projakościowych - takie funkcje pełni tzw. sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, które dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku.Roczne sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie VII ( 5 latków) za rok szkolny 2014/ 2015 Grupa VII- 5latki składa się z 11 dziewczynek i 12 chłopców oraz 2 dziewczynki (Maja G. i Maja P.).

oraz informacja o pracy przedszkola.

Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.1 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej im.. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r -§ 69.ust 7Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznymDyrektor w swoim sprawozdaniu przygotowanym po I półroczu powinien odnieść się nie tylko do wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ale również przedstawić informacje o działalności przedszkola w I półroczu.. św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020 oraz informacja o pracy szkoły I.Informacja o pracy szkoły Informacje ogólne o szkole (stan na 30 czerwca 2020 r.):Podstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wCo najmniej 2 razy w roku dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego .. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. łalność administracyjno-organizacyjna.. Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmowała realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania .1 WYNIKI I WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PODSTAWA PRAWNA; Art. 33 ust 1i 2 oraz Art. 35ust.1, Art. 40 ust.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534).Witam, czy w obecnej sytuacji, mam na myśli nauczanie zdalne, pisać w przedszkolu podsumowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej za II semestr, przedszkole pracuje, praca zdalna prowadzona codziennie, sprawozdania z pracy zdalnej pisane na bieżąco.Sprawozdanie z pracy w grupie 3-4-latków za rok szk.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust.. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust.. w roku szkolnym 2019/2020.. z 2017, poz. 1658 z późn.. Praca wychowawczo- dydaktyczna obejmuje realizację treści, które są zawarte w programie Wiesławy Żaby- Żabińskiej „Nasze przedszkole" zatwierdzony przez MEN.Poniżej prezentujemy kalendarz dyrektora przedszkola obejmujący najważniejsze obowiązki dyrektora przedszkola w I półroczu roku szkolnego.. Przygotowując wnioski z nadzoru, musisz przeprowadzić analizę dokumentacji nadzoru oraz zebrać informacje od .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie za rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt