Oświadczenie o wykonywaniu pracy do przedszkola
Szczegóły dotyczące rekrutacji w zakładce "Dla rodziców" - Rekrutacja .Ponizej informacja o możliwych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu oraz dokumenty do edycji (załączniki)stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata.. Nr 1;Wypełniony wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy złożyć w kancelarii przedszkola w terminie od 1 do 31 marca 2021 r. lub przesłać w wersji elektronicznej (skan lub wyraźne zdjęcia) na adres: [email protected] Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym; Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;Zgodnie z Art. 156 ust.. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.. Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin i rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie .Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne .Oświadczenie do wniosku o zezwolenie na pracę sezonową (doc, 96 KB) Pobierz: (1)3..

6) - oświadczenie o odbywaniu stacjonarnych studiów wyższych lub doktoranckich - wzór zał.

Oświadczenie do wniosku o przedłużenie pracy sezonowej cudzoziemca (pdf, 198 KB)Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".. Po zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia do przedszkola, w dniach 16-19 marca dostarczamy dokument o woli przyjęcia dziecka do przedszkola.. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają i wypełniony składają w przedszkolu do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 22 marca 2021 r. od godz. 800 do 2 kwietnia 2021 r. do godz. 1600.. ( adres miejsca pracy, nazwa i adres uczelni, adres prowadzenia .oświadczam, że………………….……………………….……………………… kandydat do imię i nazwisko kandydata do przedszkola przedszkola/oddziału przedszkolnego pochodzi z rodziny, której obojga z rodziców pracują zawodowo.. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.w Drewnicy spełnia kryterium o wykonywaniu pracy przez jednego z rodziców, o którym mowa w art.131 ust..

Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje w drodze postępowania…………………………..….

1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, albo szkół (oddziały przedszkolne)….Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy; na podstawie umowy cywilnoprawnej.. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwoZałącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 30/2020 Wójt Gminy Tomaszów Lubelski, z dnia 12 maja 2020 r. OŚWIADCZENIE o wykonywaniu pracy zawodowej przez obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka- zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub .. oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do placówki pierwszego wyboru.. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.kandydata do przedszkola; zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy przedszkola wsparciem asystenta; zaświadczenie o korzystaniu przez rodziców kandydata do przedszkola z pomocy ośrodka pomocy społecznejw formie pracy socjalnej..

Jestemw Drewnicy spełnia kryterium o wykonywaniu pracy przez jednego z rodziców, o którym mowa w art.131 ust.

na podstawie umowy cywilnoprawnej.. 4) - oświadczenie o zamieszkiwaniu kandydata w odległości nie przekraczającej 3 km od publicznego przedszkola, do którego składany jest wniosek - wzór zał.. Podręcznik dla kandydata dostępny będzie w witrynie .potwierdzenie dyrektora o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola; oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowę o pracę lub o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej, lub o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON;2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;Oświadczenie o wykonywaniu pracy/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego 2..

W przedszkolu/ szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata 5 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola/szkoły 3.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021Ad.. 5) - oświadczenie o posiadaniu obowiązkowych szczepień ochronnych lub oświadczenie o ich długotrwałym odroczeniu ze względów medycznych - wzór zał.. wnoszę o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej (poza stałym miejscem wykonywania pracy określonym w umowie o pracę), zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.. PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Ja niżej podpisana/y oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka .. (imię i nazwisko dziecka) i pracuję na podstawie umowy o pracę*, powołania*, wyboru*, mianowania*, spółdzielczej umowy o pracę*, umowy o charakterze cywilnoprawnym*( imię i nazwisko dziecka - kandydata do przedszkola) w systemie dziennym, zatrudnienia ( umowa o pracę, umowa zlecenie ), prowadzenia działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego **, znajduje się: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Kandydat do przedszkola poddany został szczepieniom ochronnym określonym w RozporządzeniuZaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy.. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).. Miejsce pracy rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu przedszkola 3 Oświadczenie potwierdzające ubieganieDokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium jest oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola (także działającego w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, o przyjęcie do którego dziecko się ubiega.1) oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie,- zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, - zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, - zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym, - oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP.. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczeniaOświadczenie o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przyszłym roku drugiego dziecka, lub o zgłoszeniu na raz więcej niż jednego dziecka.. Oświadczenie 4.. Oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca (doc, 79 KB) Pobierz: 5.. Jestem świadomy, że w przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny/izolacji domowej*),Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o wykonywaniu pracy zawodowej/uczeniu się w trybie dziennym w pobliżu przedszkola /szkoły podstawowej.. Oświadczenie podmiotu o niezaleganiu (docx, 14 KB) Pobierz: 6..Komentarze

Brak komentarzy.