Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego/o wsparcie realizacji zadania pub-licznego1), w rozumieniu art. 16 ust.. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego/o wsparcie realizacji zadania pub-licznego1), w rozumieniu art. 16 ust.. 4.Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formę powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.. Mimo, że zmiany te nie wymagają pisemnego aneksu do umowy, zalecamy poinformowanie o zamiarze zmiany wysokości wniesionego wkładu finansowego urzędnika - opiekuna projektu.formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.. W ciągu 30 dni od upływu terminu, na który umowa została zawarta, realizator zadania publicznego obowiązany jest przygotować sprawozdanie z jego wykonania.2.. 1, dotycząca zadania realizowanego w sposób, o którym mowa w art. 16a zlecenie.. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust.. 1 ustawy.. Przedmiotem umowy ma być realizacja zadania określonego w .W dalszej części umowa dotacyjna oznaczana jest jako umowa powierzenia lub o wsparcie realizacji zadania publicznego..

5.- o wsparcie realizacji zadania.

1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.. 1 ustawy.. Umowa jest umową powierzenia w przypadku, gdy organizacja nie wnosi wkładu własnego do realizacji zadania.. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust.. 1 Należy wybrać "powierzenie realizacji zadania publicznego", jeżeli Zleceniobiorca(-cy) nie zobowiązuje(-ją) się do wykorzystania środków finansowych innych niż dotacja, a .. 1 ustawy.. Wspieranie oraz powierzanie, co do zasady, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.WYTYCZNE do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2019, zawieranej między wojewodą a jednostką samorządu terytorialnego.. Oferta , o której mowa w ust.. 3 5.Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego/o wsparcie realizacji zadania publicznego1), w rozumieniu art. 16 ust.. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z wnioskiem, z uwzględnieniem zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania.. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat..

Sposób wykonania zadania publicznego 1.

zawarta w dniu.. Zleceniobiorca zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie końcowe z realizacji zadania na formularzu stanowiącym załącznik do umowy i dostarczyć je Zleceniodawcy do zaakceptowania w terminie 30 dni od końcowego terminu realizacji zadania.UMOWA O WSPARCIE / POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Przedmiot umowy - określa rodzaj zadania Sposób wykonania zadania - odnosi się do oferty, harmonogramu i terminu realizacji Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania - wskazuje pozycje dotacji w kosztach założonych na wykonanie zadania,Zrozumieć zapisy umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową - ciąg dalszy.. Umowa, o której mowa w ust.. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 8 ust.. 1 ustawy.. § 2.Zleceniobiorca zobowiązany jest poddać się kontroli realizacji zadania publicznego.. 1 ustawy.. 1 ustawy.. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust.. 1 ustawy.. 1 ustawy.. 1 ustawy.. 1 ustawy.. 4.z postanowieniami tej umowy.. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 11 ust.2..

Umowa o wsparcie ...6.

1 ustawy.. 5.1 UMOWA NR PS o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej zawarta w dniu 1 grudnia 2014 r. w Grudziądzu między: gminą miasto Grudziądz, zwaną dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez Pana Przemysława Ślusarskiego Wiceprezydenta .§ 3, w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust.. 2 umowy.. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 11 ust.. Umowa określa wartość poszczególnych źródeł finansowania zadania, czyli kwotę dotacji, środków finansowych własnych i/lub środków .2.. 4.Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone i złożone przez Zleceniobiorcę według wzoru, o którym mowa w ust.. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji zadania publicznego1)* w rozumieniu art. 16 ust.. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o któ-rym mowa w § 11 ust.. 1, stanowi zał ącznik do niniejszej umowy..

5 Całkowity koszt zadania.

2.Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji zadania publicznego 1) * w rozumieniu art. 16 ust.. 1 ustawy.. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 9 ust.Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art.16 ust 3) umowa o wspieranie lub powierzenie zadania publicznego może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony.. dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.. Oznacza to, że nie można jedynie zawierać umów na czas nieokreślony, nie ma natomiast zakazu zwierania umów wieloletnich.Umowa zobowiązuje nas do wniesienia wkładu finansowego, jeśli zadanie realizowane jest jako wsparcie.. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust.. 1 ustawy.. Wniosek, zaktualizowany kosztorys realizacji zadania oraz wzór sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej umowy.. Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji zadania publicznego1)* w rozumieniu art. 16 ust.. Wykonanie umowy nast ąpi z chwil ą zaakceptowania przez Zleceniodawc ę sprawozdania ko ńcowego, o którym mowa w § 11 ust.. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 9 ust.. Niniejsza umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust.. Niniejsza umowa jest umow ą o wsparcie realizacji zadania publicznego w rozumieniu art. 16 ust.. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 7 ust.. 1, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o któ-rym mowa w § 11 ust.. w., między:., z siedzibą w., zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:., a: z siedzibą w. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym/innym rejestrze/ewidencji 1)., reprezentowaną (- ym, - ymi) przez (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego) zwaną (- ym .2.. 1 jednak nie później niż do 15 grudnia 2016r.1 WZÓR UMOWA NR.. o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą:.. 5.której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.. 1 ustawy.. 5.w formie dotacji, której celem jest realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami tej umowy.. Wykonanie umowy nastąpi z dniem zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 10 ust.. Jeżeli organizacja wnosi wkład własny - umowa jest umową o wsparcie realizacji zadania publicznego.3.Niniejsza umowa jest umową o powierzenie realizacji zadania publicznego* / o wsparcie realizacji zadania publicznego11)* w rozumieniu art. 16 ust.. §3 ust.. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego, o którym mowa w § 11 ust..Komentarze

Brak komentarzy.