Wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego doc
(miejscowość, data) (imię i nazwisko nauczyciela) (nazwa i adres szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony) (zajmowane stanowisko 1) (adres do korespondencji, telefon) Pan.. Niekoniecznie: Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.. Sprawdź, kiedy przyznać podwyżkę i przekształcić umowę w mianowanie, jeśli nauczyciel złoży wniosek o wszczęcie postępowania po 31 października, ale otrzyma akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego jeszcze w tym roku.dyrektor przydziela nauczycielowi opiekuna stażu, którego zadaniem jest wsparcie przy tworzeniu i realizacji planu oraz opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, wniosek o rozpoczęcie stażu składa się do dyrektora szkoły w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego,Plik Wniosek o otwarcie stażu na nauczyciela mianowanego.doc na koncie użytkownika ewapoz • folder mianowany • Data dodania: 29 sty 2011Zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu.. 2 oraz art. 9e ust.. Staż rozpoczyna się1 września 2018r., a zakończy 31 maja 2021r.Propozycja wniosku - dot.nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego po odbyciu stażu w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy / art. 9c ust.1 pkt 2 KN /; lub rok i 9 miesięcy / art. 9c ust..

Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Pani.W przypadku nauczycieli, którzy zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., lecz do dnia 31 sierpnia 2019 r. nie otrzymali oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu lub nie złożyli wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, ocena .Buschmann dodaje: - Postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego składa się z dwóch etapów.dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia 2018 r. oraz dyrektorów szkół: Wzór wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli, którzy zakończyli staż po dniu 31 sierpnia oraz dyrektorów szkół - plik *.doc (MS Word) - kliknij aby pobraćStaż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się .Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.. Imię i nazwisko.. Wniosek o otwarcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego - Kadry i Płace w Oświacie.. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela).. Wniosek.nauczyciela kontraktowego i mianowanego, wniosek nauczyciela o rozpoczęcie stażu zawodowego (art. 9d ust.. zmian w planie rozwoju zawodowego>> Informacja o przydzieleniu opiekuna stażu>> Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu>> Pismo ws..

terminu rozpoczęcia stażu>> Pismo ws.

4 KN / z obowiązkiem złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia .Wniosek nauczyciela kontraktowego o rozpoczęcie stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego W świetle prawa ODC.. - zwracam się z prośbą o umożliwienie mi rozpoczęcia stażu z dniem 1 września 2018 roku, w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w trybie 2 lat i 9 miesięcy.. Wzór wniosku w plikach do pobrania na grupie Fb; Niedotrzymanie tego terminu skutkuje koniecznością ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust.. Nauczyciel może złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu także w sytuacji, gdy jest nieobecny w szkole, gdyż przebywa np. na zwolnieniu lekarskim lub urlopie macierzyńskim.. KATEGORIA • AWANS ZAWODOWY.Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września ( w tym roku początek roku szkolnego i początek zajęć przypadają 1 września).. Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego na wniosek złożony przez nauczyciela kontraktowego do dyrektora nie później niż do 14 września.. 7 Karty Nauczyciela).Archiwalny Wzór wniosku o otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły.Nauczyciel kontraktowy, który uzyskał stopień nauczyciela mianowanego ma prawo do wyższego wynagrodzenia oraz (pod pewnymi warunkami) zatrudnienia przez mianowanie..

Do wniosku załączam plan rozwoju zawodowego.

Wzór 55.. Strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych.Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego.doc.. Ponieważ nadal krąży wiele mitów na temat tzw. "teczek" oraz zmieniała się dokumentacja załączana do wniosku, porządkuję dziś te informacje.. Pobierz dokument ››.. Zgodnie z art. 9d ust.. Ważne jest, aby we wniosku zaznaczyć, że staż rozpoczął się 1 września.Wzór 55.. (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. poz. 2203) składam wniosek o rozpoczęcie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy na stopień nauczyciela mianowanego.. 8 pkt 2 KN: wniosek nauczyciela mianowanego o rozpoczęcie dodatkowego stażu w związku z powtórnym nieuzyskaniem akceptacji komisji kwalifikacyjnej.. nauczyciela .. zwracam się z prośbą o otwarcie.Monika Leszko Imię i nazwisko Miejskie Przedszkole Nr 4 w Oławie Miejsce zatrudnienia nauczyciel Stanowisko Pani Barbara Skotnicka Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Oławie WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA AWANSU ZAWODOWEGO na nauczyciela mianowanego Na podstawie: • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela Dz. U.. Z tego względu podejmowane na poszczególnych etapach tego postępowania akty i czynności odpowiednich organów nieWedług przepisów nauczyciel kontraktowy i mianowany składają do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu i załączają do niego projekt planu rozwoju zawodowego..

………………………………….. (podpis nauczyciela)Wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

(nazwisko i imię) nauczyciel mianowanyw szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.". 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn.. 7 Karty Nauczyciela) na co najmniej 7 dni przedposiedzeniem komisji - Powiadomienie nauczyciela o terminie i miejscu posiedzenia komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej .Wniosek o otwarcie stażu w skróconym wymiarze (nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust.. 3 KN) WZORY DOKUMENTÓW Awans zawodowy 15 października 2018WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE STAŻU Na podstawie art.9d ust.1 Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. o otwarcie stażu.. (podpis nauczyciela)Jeżeli nauczyciel złoży wniosek w późniejszym terminie, nie rozpoczyna stażu.. Podstawa prawna:w ciągu 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny za okres stażu - Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela mianowanego (art. 9d ust.. Wzory: Pismo dot.. Wniosek może przesłać pocztą, ale z zachowaniem terminu.. 9/12Zbliża się czas składania wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (nauczyciele stażyści i mianowani) oraz postępowania egzaminacyjnego (nauczyciele kontraktowi).. PUBLIKACJA • 9 WRZEŚNIA 2014 ROKU.. ZAWARTOŚĆ • 1 STRON.. skrócenia stażu>> Wzory pochodzą z miesięcznika "Dyrektor Szkoły".Gotowy wzór wniosku o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego Czytaj Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoWzór wniosku o wydanie aktu mianowani a z mocy prawa nauczyciele zatrudnieni w szkole Wzor_wniosku_o_wszczecie_postepowania_egzaminacyjnego.doc [ilość pobrań: 4080] Wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnegoWniosek.. Starosta Zielonogórski.. zm.).Wzór wniosku dla nauczycieli mianowanych - staż zakończony przed 1 września 2018 r. Poświadczanie odpisów i kopii dokumentów Informacja dotycząca stażuNauczyciel kontraktowy składa wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w roku otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz w związku z ubieganiem się o awans na stopień.. Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji..Komentarze

Brak komentarzy.