Formularz zgłoszenie pobytu stałego
Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE" lub "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO / NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE" (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).. 3.Jeśli wyjeżdżasz za granicę na stałe, wypełnij tylko formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.. .i Jeśli wyjeżdżasz za granicę na stałe, wypełnij tylko formularz Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.. Formularz w formie dokumentu elektronicznego - patrz uwagi pkt 5.. Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego".Formularz "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" lub "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego" lub "Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej" lub " Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 m-cy" Dowglądu: Dowód osobisty lub paszport.wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" oraz należy przedstawić dowód osobisty lub paszport; - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego dokonywane jest przez pełnomocnika /adwokat, radca prawny, rzecznik .wypełniony i podpisany formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" albo „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego"..

1.53 MB .Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał.

W ten sposób zostaniesz wymeldowany z obu miejsc pobytu: stałego i czasowego.. Nr 1 do procedury SA-14), W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się, zgłoszenia może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo inna osoba, każdorazowo posiadając stosowne pełnomocnictwo.Wejdź na stronę usługi: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego.. Wybierz sposób logowania.. Formularz w formie dokumentu elektronicznego - patrz .Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego".. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl.. Dokumentem potwierdzającym tytuł prany do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.. .Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu stałego oraz wskazanie adresu dotychczasowego miejsca pobytu a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie .Formularz elektroniczny jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP - >>> Wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, na wniosek osoby zgłaszającej..

Wypełnij formularz.

Wyślij formularz.Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz; Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.Zgłoszenie pobytu stałego Wniosek składany za pośrednictwem platformy .. Nawa usługi na ePUAP: Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy .. Opis: EL/ZPS .. formularz zgłoszenia pobytu stałego, dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.. Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. Wersja: 28.05.2020 | Pobrań: 3352 | Obowiązuje od: 2020-05-28.. Dowód osobisty lub paszport.. Możesz też poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu, dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.Zgłoszenie pobytu stałego - Wzór, Druk.. Średnia: Brak głosów.. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.. Kliknij Załatw sprawę.. Kliknij Dalej, a potem Podpisz.. Powyższe czynności można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego" lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego"..

Zaadresuj formularz.

Dane do zameldowania na pobyt stały / Details of the permanent residence Ulica Street Numer domu House numberformularz zgłoszenia pobytu stałego lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w swoim urzędzie gminy.. /If you go abroad permanently, complete only the form: Notification of leaving the territory of Republic of Poland.W formie pisemnej na formularzu ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO, w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.Formularze do pobrania: Zgłoszenie pobytu stałego (1.74 MB) Pełnomocnictwo (74.98 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (RU) (808.38 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (UA) (788.08 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.. W ten sposób zostaniesz wymeldowany z obu miejsc pobytu: stałego i czasowego.. Nazwa usługi na ePUAP: Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy ..

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO / PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - patrz uwagi pkt 2. ; Dowód osobisty lub paszport.Zgłoszenie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca wymeldowania z miejsca pobytu czasowego, Zgłoszenie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca wymeldowania z miejsca pobytu stałego, Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, Środowisko / zwierzęta:Formularze do pobrania: Zgłoszenie pobytu stałego (1.74 MB) Pełnomocnictwo (74.98 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (RU) (808.38 KB) WZÓR Zgłoszenia pobytu stałego (UA) (788.08 KB) Rezerwacja wizyty: Kliknij na ten link, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.. Złóż wniosek przez Internet:Osoba ubiegająca się o zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego.. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna o przydziale lokalu mieszkalnego lub orzeczenie sądu.Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE pdf 644 KB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymianę nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej pdf 521 KB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu pdf 1 MB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej .formularz „zgłoszenie pobytu stałego", dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.Zgłoszenie pobytu stałego.. Zgłoszenie pobytu czasowego Wniosek składany za pośrednictwem platformy .. Sposoby przesłania dokumentów:Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) - zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.. Dowód osobisty lub ważny paszport.. Do wglądu oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.. Wypełnij on-line.. Formularz: „Zgłoszenie pobytu stałego" Do wglądu: Dowód osobisty lub paszport..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt