Umowa zlecenia z własnym pracownikiem na urlopie macierzyńskim
Korzyścią dla pracodawcy jest to, że nie musi dodatkowo zgłaszać zleceniobiorcy do ZUS.Umowa zlecenie z własnym pracownikiem.. Z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.Statusu własny pracownik nie mają bowiem osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym, a tym samym w odniesieniu do tych osób nie ma zastosowania art. 8 ust.. Zasiłek macierzyński zostanie wypłacony, jeśli w dniu porodu kobieta podlegała .Odpowiedź: pracownica pobierająca zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą.. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zatrudnić dodatkowo na umowę zlecenie swojego własnego pracownika, który jest już u niego na etacie, to zarówno z tytułu umowy o pracę, jak i z tytułu umowy zlecenie należy opłacać wszystkie składki.. Podobnie jak w przypadku umowy zlecenia, realizowanej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie ma znaczenia, czy zlecenie zostało zawarte z własnym pracodawcą, czy z podmiotem innym niż własny pracodawca.Jeśli umowa zlecenia zostaje zawarta z własnym pracodawcą w czasie pozostawania przez pracownicę na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, podlega ona ubezpieczeniom ZUS na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców, a więc co do zasady podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli otrzymuje zasiłek macierzyński w kwocie brutto równej co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu.Umowa zlecenie osoby przebywającej na urlopie wychowawczym to dodatkowe zarobkowanie, a zleceniobiorca w tym przypadku podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.W czasie urlopu macierzyńskiego pracownica może podjąć dodatkową pracę zarobkową na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia, agencyjnej, o dzieło), zawartej z własnym pracodawcą lub też z innym podmiotem.Pracownica po zakończonym 17 stycznia 2013 r. urlopie macierzyńskim zgłosiła chęć skorzystania z przysługującego jej urlopu wychowawczego..

Etat i umowa-zlecenie u tego samego pracodawcy - czy to możliwe?

Zasiłek macierzyński przyznawany jest za okres urlopu macierzyńskiego (20 tygodni) oraz urlopu rodzicielskiego (32 tygodnie).Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna regulowana przepisami Kodeksu cywilnego, nie podlega ona przepisom Kodeksu pracy.. z 2021 r., poz. 423) Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).Z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym pracodawca podpisał dodatkową umowę zlecenia na okres od 1 do 31 grudnia 2010 r. Za jej wykonanie pracownik otrzymał 30 grudnia wynagrodzenie w wysokości 2.500 zł.Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a składki ZUS.. Nie obowiązują go cechy zatrudnienia takie jak na podstawie umowy o pracę, czyli wykonywanie pracy określonej przez pracodawcę i pod jego .Czy pracownik przebywający na urlopie wychowawczym może wykonywać czynności w ramach umowy zlecenia zawartej ze swoim pracodawcą..

Zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym jest dopuszczalne.

Umowa zlecenie z osobą przebywającą na urlopie .Jest to częściowa prawda, pod warunkiem, że umowa zlecenie jest zawarta z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub bezpłatnym.. Zarówno matka, jak i ojciec dziecka mogą skorzystać z niego osobno lub razem w tym samym czasie.Pracownik etatowy może korzystać z wielu przysługujących mu ustawowo uprawnień.. Istnieją jednak pewne ograniczenia wynikające z Kodeksu pracy.. Pozdrawiam.Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.. Z umowy zlecenia obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne.Pracownik na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim wykonujący umowę zlecenia bądź umowę o dzieło dla własnego pracodawcy, nie podlega ubezpieczeniom społecznym z racji ww.. Prawo nie zabrania wykonywania obowiązków na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenia jednocześnie - również wtedy, gdy pracodawca i zleceniodawca to ta sama osoba.. W przypadku gdy pracodawca zatrudni na podstawie umowy zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia podlega on ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców..

Wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia nie pozbawia pracownicy prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Przepis ten mówi o tym, że za pracownika uważa się także m.in. zleceniobiorcę, który umowę taką podpisał z własnym pracodawcą.. Charakterystyka umowy zlecenie.. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.. Natomiast w omawianym przypadku należy kwotę brutto z rachunku przeliczyć łącznie z wynagrodzeniem za pracę i wykazać w deklaracji RCX ŁĄCZNIE z kodem 01XXXX.. W związku z powyższym, czy zleceniobiorca ma prawo do urlopu wypoczynkowego?. Czego zatem powinna dopilnować przyszła mama pracująca na umowie zleceniu, aby uzyskać prawo do zasiłku macierzyńskiego w tej samej wysokości, co kobieta na etacie?W praktyce zatem umowa zlecenia na urlopie wychowawczy jest dopuszczalna, a zawarcie umowy zlecenia przez pracownicę korzystającą z urlopu wychowawczego jest możliwe zarówno ze swoim macierzystym pracodawcą (tym, u którego pracownica korzysta z urlopu wychowawczego), jak i innym podmiotem.. Przy spełnieniu pewnych warunków, na te same uprawnienia może liczyć również osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia..

z 2020 r., poz. 1320) Szkolenie na urlopie macierzyńskim - czy pracownica może wziąć w nim udział?

W jego trakcie pracodawca podpisał z pracownicą umowę zlecenia na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2013 r. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wynosi 1800 zł miesięcznie.Umowa zlecenie z własnym pracodawcą na urlopie rodzicielskim Urlop rodzicielski należy się obojga rodzicom.. Uzasadnienie: do urlopu rodzicielskiego stosuje się odpowiednio przepis art. 182 1 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca .Jeżeli zatem pracodawca zatrudni na podstawie np. umowy-zlecenia własnego pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym, to z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia podlega on ubezpieczeniom na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców (art. 9 ust.. )".Kobieta otrzymująca wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umowy zlecenie ma prawo do zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka.. 2a ustawy systemowej.. Zleceniobiorca może pobierać pieniądze, jednak przy spełnieniu kilku bardzo ważnych warunków.. W takiej sytuacji umowa zlecenie jest objęta składkami społecznymi i składką zdrowotną (nawet jeśli z tytułu umowy o pracę pracownik osiąga przychód minimalny bądź wyższy).. Jednym z nich jest zasiłek macierzyński wypłacany kobiecie po urodzeniu dziecka.. W praktyce kadrowej pewne wątpliwości budzi to, jak wygląda .Pracownicy zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia zwykle przysługuje o wiele mniej świadczeń, niż kobiecie pracującej na etacie.. Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiegoW przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim nie ma zastosowania art. 8 ust.. umowy.. Umowa o pracę i umowa-zlecenie u tego samego pracodawcy to rozwiązanie zgodne z prawem, o ile nie stosuje się go np. po to, by obejść .Na umowie o pracę takie ubezpieczenie jest obowiązkowe, a w przypadku umowy zlecenia składka jest dobrowolna.. Jednym z nich jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.Zasiłek macierzyński zostanie przyznany kobiecie na zleceniu, jeśli była ubezpieczona w dniu porodu, czyli była wtedy zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.. Statusu „własny pracownik" nie mają bowiem osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym, a tym samym w odniesieniu do nich nie ma zastosowania art. 8 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt