Wniosek do komisji bioetycznej umed
Nie należy usuwać punktów z formularza wniosku, skracać lub modyfikować treści punktów.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia powołania Komisji Bioetycznej.. załącznik nr 4_oświadczenie o zatrudnieniu.. UWAGA: Przed wypełnieniem Wniosku prosimy o zapoznanie się z zawartymi poniżej informacjami >> Uwagi odnośnie najczęstszych błędów formalnych popełnianych przy wypełnianiu wniosków << Wniosek do Komisji Bioetycznej o zgodę na prowadzenie eksperymentu medycznego/badania naukowego 78.00 KBW wypadku rozszerzenia zakresu eksperymentu (badania) na nowy ośrodek (ośrodki) wnioskodawca (koordynator eksperymentu lub badania) składa do Komisji wniosek, którego treść określona jest w załączniku nr 2 - Wniosku do Komisji Bioetycznej o wydanie opinii i do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wyrażenie zgody w zakresie istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego zmian w protokole .WNIOSEK do Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy Collegium Medicum im.. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.. załącznik nr 6_raport końcowy.. Imię i nazwisko wnioskodawcy zamierzającego zrealizować projekt badawczy: Telefon kontaktowy (wnioskodawcy) ………………………………………….ad 1) Wymogi dotyczące podania do Komisji Bioetycznej Podanie o wydanie opinii o projekcie eksperymentu medycznego powinno zostać złożone na papierze firmowym jednostki, w której ma być przeprowadzone badanie..

załącznik nr 7_wniosek o zmianę w projekcie.

W razie zmniejszenia się składu komisji bioetycznej dokonuje się jego uzupełnienia w czasie trwania kadencji komisji; mandat nowego członka komisji wygasa z upływem jej kadencji.Uzyskanie zgody na przeprowadzenie badania od Komisji Bioetycznej przy UM w Łodzi.. Wydział, rok studiów.. zaczęły obowiązywać rozszerzone możliwości składania wniosków do Komisji Bioetycznej tym samym cennik.. Zakład Histologii i Ultrastruktury Tkanek.. załącznik nr 5_raport roczny.. wykaz dokumentów ; wzory wnioskówKomisja Bioetyczna Skład komisji Regulamin Dokumenty i wnioski Opłaty Oświadczenia Aktualności Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 tel.. Komisja działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.Informujemy, że od dnia 09.12.2020r.. *Podpisany wniosek należy przesłać w 1 egzemplarzu drogą pocztową (na kopercie: Komisja Bioetyczna SUM ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice) lub osobiście w budynku Rektoratu SUM od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30. wniosek do komisji bioetycznej o wydanie opinii i do prezesa urzĘdu rejestracji produktÓw leczniczych, wyrobÓw medycznych i produktÓw biobÓjczych o wyraŻenie zgody w zakresie istotnych i majĄcych wpŁyw na bezpieczeŃstwo uczestnikÓw badania klinicznego zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczĄcej badanego produktu leczniczegoNumer ewidencyjny wniosku (wypełnia Sekretariat Komisji Bioetycznej): UWAGA: Prosimy o wypełnienie wniosku używając (w miejscu kropek) pogrubionej czcionki Times New Roman wielkość 11 pkt..

wniosek o rozpoczęcie niekomercyjnego badania klinicznego.

załącznik nr 3_oświadczenie zgoda Komisji Bioetycznej.. Przewodniczący Komisji może powołać ekspertów do przygotowania projektu opinii.. : +48 81448 5213. fax: +48 81448 5211 e-mail: [email protected], wraz z wymaganymi dokumentami (formularz wniosku podpisany przez władze Uczelni wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz zgoda Komisji Bioetycznej) należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu Wniosek może być złożony wyłącznie przez osobę fizyczną - autora projektu.załącznik nr 2d_wzór wniosku o finansowanie projektu badawczego - część IV.. W posiedzeniu Komisji, na którym omawiany jest projekt opinii, uczestniczyKomisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Al.. 20-059 Lublin.. Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem:Podmiot powołujący komisję bioetyczną może odwołać członka komisji przed upływem kadencji na jego wniosek lub gdy nie uczestniczy on w pracach komisji.. Wniosek składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym wnioskodawcy.Hallera 1B, 90-647 LódŽ, tel.. ul.do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIUW zarządzeniu nr 6/XIV R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 26 października 2005 r. w sprawie powołania komisji bioetycznej przy Akademii Medycznej we Wrocławiu na kadencję 2005-2008 wprowadza się następujące zmiany: a) § 4 otrzymuje brzmienie: „4.1..

Sekretariat rejestruje wniosek nadając mu numer i datę przyjęcia.

Komisji Bioetyki.. Październik 2019 Złożenie wniosku do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi o zgodę na przeprowadzenie projektu naukowego.Wniosek o wydanie opinii o projekcie eksperymentu składa si w Komisji.. Wniosek winien by zło ony w oryginale zgodnie z przepisami rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wzorów dokumentów przedkładanych w zwi zku z badaniem klinicznym produktu leczniczego oraz w sprawie wysoko ci i sposobuPrzewodniczący Komisji wyznacza spośród jej członków osobę, która dokonuje szczegółowej analizy wniosku i pełni rolę referenta sprawy na posiedzeniu Komisji.. 0 785 911 596, 42 272-52-43, [email protected] UCHWALA KOMISJI BIOETYCZNEJ O PROJEKCIE EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO z 12 listopada 2019 r. (przy korespondencji dotyczqcej niniejszej decyzji prosimy powolywaé siç každorazowo na powyžszy .. Wniosek do Komisji Bioetycznej Protokól badaniaSzanowni Doktoranci I roku Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej, Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.02.2021 (piątek) w godzinach od 18.15 do 19.15 w Auli Zachodniej, Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM, Pomorska 251, Łódź, przy zachowaniu reżimu sanitarnego odbędzie się zaliczenie z przedmiotu: Legal conditions of conducting medical experiments and preparing an application to the .Tego typu projekty można zgłaszać do wiadomości Komisji Bioetycznej, z wnioskiem o wystawienie stosownego oświadczenia..

Podanie powinno zawierać: tytuł badania; nazwisko głównego badaczaWnioskodawca kieruje wniosek na adres Komisji Bioetyki UM w Łodzi i składa go do właściwego sekretariatu.

Sponsorowane badania wyrobu medycznego.. Aktualny Regulamin Komisji załącznik do pobrania.. zostaną opublikowany na stronie do 14.12.2020r.. : 71 784 10 14, 71 784 17 10, faks: 71 784 01 20 [email protected] Siedziba: Rektorat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul.WZÓR WNIOSKU do KOMISJI BIOETYKI UM w Łodzi składanego przez studentów planujących pracę licencjacką lub magisterską z udziałem pacjentów, albo wykorzystaniem dokumentacji medycznej.. w § 1 po słowach „w liczbie" dodaje się zdanie w treści „od 11 do 15 członków".Wniosek do Komisji Bioetycznej Wy¿szej Szkoty Medycznej w Biatymstoku Prace dyplomowe 1) Data zgloszenia 2) Kierownik jednostki, w której przygotowywanajest praca 3) Opiekun pracy 3.1/ Kierownik jednostki z której pochodza badania 4) Czlonkowie zespolu badawczego 5) Temat badawczyRok akademicki 2014/2015 Regulaminy dyplomowania dietetyka I stopnia dietetyka II stopnia fizjoterapia I stopnia fizjoterapia II stopnia pielęgniarstwo I stopnia pielęgniarstwo II stopnia położnictwo I stopnia położnictwo II stopnia ratownictwo medyczne zdrowie publiczne I stopnia zdrowie publiczne II stopnia Wytyczne pisania prac dyplomowych licencjackich na kierunkachsekretariatu Komisji Bioetycznej wniosek wraz z pełną dokumentacją na trzy tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji.. Terminy posiedzeń w I kwartale 2021r.. Oświadczenia mogą być wystawiane także dla pracowników WUM nie będących lekarzami i lekarzami dentystami.formularz ogólny złożenia pisma do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - usługa realizowana poprzez serwis ePUAP lub u sługa realizowana poprzez serwis mójGOV, pismo jest automatycznie adresowane do Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.. Racławickie 1.. 1.Wniosek oraz załączniki do wniosków, składa się do Komisji Bioetycznej przy UMB w języku polskim, w postaci papierowej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.. W obowiązującym Regulaminie wprowadza się następujące zmiany: 1 .. pokój 132 tel.. Wnioski przygotowane niewłaściwie lub niekompletne podlegają zwrotowi.. o wyrażenie opinii o projekcie badawczym.. załącznik nr 8_opis dokumentu księgowegowzÓr.. Wniosek sponsora wraz z pełną dokumentacją powinien być złożony na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37w Prawa farmaceutycznego.. Imię i nazwisko.. Aneks nr 1 - Do Regulaminu Komisji Bioetycznej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy o zgodę na prowadzenie eksperymentu medycznego / badania naukowego Wniosek należy złożyć do Sekretariatu Komisji co najmniej 2 tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt