Informacja podsumowująca vat ue po terminie
regulacji daje prawo do uznania, że brak złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, albo złożenie tej informacji z uchybieniem terminu , tj. po 25 dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT może spowodować odebranie podatnikowi przez organy podatkowe prawa do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do wszystkich dostaw wewnątrzwspólnotowych ujętych w informacji VAT-UE złożonej po terminie albo wszystkich .Jak wygenerować informację podsumowującą VAT-UE?. W celu wygenerowania deklaracji VAT-UE w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT-UE.. Informacje składane są na formularzu VAT-UE z.Termin składania VAT-UE.. Terminy przewidziane na złożenie informacji.. Przykład: Podatnik, który nie składa deklaracji VAT-7 i nie dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, nabył usługi leasingu, które stanowią u niego import usług.Jest ona składana na formularzu VAT-UE.. 3 ustawy o VAT informacje podsumowujące składa się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, którą należy wykazać w tej informacji.Ustawa o podatku od towarów i usług określa, co powinna zawierać informacja podsumowująca.. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:Zgodnie art. 100 ustawy o podatku VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani do składania w urzędzie skarbowym zbiorczych informacji podsumowujących o dokonanych: 1) wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, 2) wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, 3) wewnątrzwspólnotowych świadczeniach usług opodatkowanych w kraju nabywcy..

Które usługi trzeba wykazywać w informacjach podsumowujących.

1 pkt 5 ustawy.Informacja podsumowująca VAT-UE to odrębny dokument, składany niezależnie od miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7, ukazujący, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale lub miesiącu transakcje handlowe.15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.. I tak, informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane:- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu zarejestrowania jako podatnik VAT-UE,Zgodnie z przepisami przy dostarczaniu informacji podsumowującej VAT-UE za pomocą środków komunikacji elektronicznej obowiązuje wydłużony termin - do 25-tego dnia miesiąca następującego po okresie, który jest rozliczany.W przypadku, o którym mowa w ust.. Zgodnie z brzmieniem art. 100 ust.. Musisz najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT UE.. 5, informacje podsumowujące za poszczególne miesiące, które upłynęły od rozpoczęcia danego kwartału, są składane w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekroczono odpowiednio kwotę 250 000 zł lub 50 000 zł, z tym że jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału, składana jest jedna informacja podsumowująca za ten kwartał.Na podatnikach, legitymujących się statusem VAT-UE, ciąży obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego informacji podsumowujących na temat dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych..

Jednocześnie wzmocniono rolę informacji podsumowującej.Brak zgłoszenia do VAT-UE a informacja podsumowująca.

A może chcesz handlować z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej?. Przykład 1Informację podsumowującą składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu transakcji, o których mowa w art. 100 ust.. Transakcje obligujące do złożenia informacji zbiorczejZgodnie z zasadą wyrażoną w art. 100 ust.. Podatnicy VAT czynni, którzy dokonają WNT bez wcześniejszego zgłoszenia do VAT-UE, są zobligowani do złożenia informacji podsumowującej VAT-UE i wykazania w niej wspomnianego zakupu.. Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje wersja 5 tego formularza..

W kolejnym oknie wystarczy wybrać miesiąc za który ma zostać wygenerowania informacja podsumowująca VAT-UE.Zgodnie z brzmieniem art. 100 ust.

Informacje te podatnik powinien złożyć w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.Informację składa się za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do którejś z powyższych transakcji Niezłożenie informacji podsumowującej VAT-UE w terminie stanowi wykroczenie skarbowe zgodnie z kodeksem karnym skarbowym.Informacje podsumowujące VAT po zmianach od 1 lipca - zasady wypełniania Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE wersja (5).. W niektórych przypadkach podatnik jest z tej powinności jednak zwolniony.. Został wprowadzony w związku z wejściem w życie nowej procedury call-off stock.. Korekty informacji podsumowującej VAT-UE dokonuje się poprzez złożenie odrębnego formularza korekty oznaczonego symbolem VAT-UEK..

Podatnik nie ma obowiązku dołączania do korekty pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.Informacja podsumowująca VAT-UE - usługa remontowa za granicą.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia.Termin składania VAT-UE Zgodnie z brzmieniem art. 100 ust.. 1 pkt 1-4 ustawy, lub dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których mowa w art. 100 ust.. 3 ustawy o VAT informacje podsumowujące VAT-UE składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa powyżej.Literalna treść ww.. 3 ustawy VAT informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.W jaki sposób dokonuje się korekty informacji podsumowującej VAT-UE.. Co istotne, VAT-UE stanowi .Zdaniem Spółki nie ma obowiązku składania jakichkolwiek wyjaśnień do informacji podsumowującej VAT UEK.. 3 ustawy o VAT informacje podsumowujące składa się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, którą należy wykazać w tej informacji.Obecnie w informacjach podsumowujących VAT-UE podatnicy wykazują wartość dokonywanych na rzecz unijnych kontrahentów wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów oraz świadczonych dla nich usług, o ile miejsce świadczenia dla nich określa się na zasadach ogólnych (tj. zgodnie z art. 28b ustawy o VAT) oraz nie są one zwolnione z podatku od wartości dodanej czy też nie korzystają z opodatkowania stawką 0%.Deklarację podatkową VAT-9 składa się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt