Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy a trzynastka
Sytuacja wygląda następująco: od września 2017 do sierpnia 2018 r. zatrudniamy nauczycielkę, której podstawowe miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości oraz tam przebywa na urlopie bezpłatnym.W konsekwencji na gruncie przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.. W związku z tym pracownik zatrudniony na dwa etaty u tego samego pracodawcy ma np. prawo do dwóch urlopów wypoczynkowych, gdzie z każdej umowy o pracę przysługuje mu urlop wypoczynkowy adekwatny do wymiaru czasu pracy, ale także ma prawo do urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, czy też urlopów bezpłatnych, szkoleniowych i okolicznościowych odrębnie dla każdej z umów.. Jeśli ta umowa zlecenie jest z własnym pracodawcą, to taka umowa zlecenie jest traktowana jak umowa o pracę, czyli te dwie umowy z jednym pracodawcą ulegają zsumowaniu i od całej kwoty należy opłacić składki.Nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest uzależnione przede wszystkim od okresu przepracowanego u pracodawcy, u którego zatrudnienie uprawnia do otrzymania trzynastki.. Czas wykonywania obowiązków powinien odpowiadać normom zawartym w Kodeksie pracy.O ile możliwość podjęcia dodatkowej pracy u innego pracodawcy wydaje się być oczywista, jeśli nie wpływa to na wykonywanie obowiązków wynikających z umowy zawartej z pierwszym pracodawcą, o tyle dodatkowe zatrudnienie u tego samego pracodawcy może już budzić wątpliwości.Zgodnie z tym, gdy pracownik jest zatrudniony na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy (np. dwóch umów) u jednego pracodawcy, nie wolno pozbawić go dodatku za wysługę lat..

: Dz. U. z 2006 r.Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy a prawo do kosztów uzyskania przychodu.

W związku z powyższym, w tym czasie nie powinien wykonywać pracy u żadnego z pracodawców.. Czas pracy.. Chyba, że podpisze się umowę z zakazem konkurencji.. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje wyłącznie tym grupom zatrudnionych, dla których przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje zakładowe, przewidują uprawnienie do tego rodzaju nagród..

Jeden z nich przewiduje podpisanie obu umów u tego samego pracodawcy.

Częstokroć otrzymują zwolnienie lekarskie na część tygodnia i przedkładają je tylko jednemu pracodawcy.Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie ma charakteru powszechnego.. Znam trochę osób, które tak mają.. Wtedy należy zwrócić uwagę na pewne ograniczenia.. zm.) pracownikowi przy-sługują odrębne koszty uzyskania przychodów od przychodów z każdego stosunku pracy (stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej), a co za .. Dodatkowe wynagrodzenie roczne nie jest, więc uregulowane w kodeksie pracy, czytamy w Serwisie Prawa Pracy i .Mając kilka odrębnych umów o pracę, u kilku odrębnych pracodawców, pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w każdej placówce, bowiem są to odrębne stosunki pracy..

Powyższe oznacza, że pracownikowi z każdego stosunku pracy, niezależnie od tego czy ...Staż pracy u innego pracodawcy, a urlop bezpłatny.

Uprawnienia .W przypadku zatrudnienia na dwie umowy o pracę u różnych pracodawców, przepisy prawa nie nakazują informowania swojego obecnego szefa o nawiązaniu kolejnej umowy.. Przepisy prawa pracy nie zawierają bowiem zakazu zawierania przez strony stosunku pracy, tj. pracownika i pracodawcę, innych (kolejnych) umów.Nabędzie wtedy prawa do zasiłku opiekuńczego z obu tytułów.. Zastępcy Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich z 29 kwietnia 2005 r. do Izby Skarbowej w Lublinie, w którym to resort finansów stwierdził, iż „w przypadku gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, przy obliczaniu zaliczki na podatek, zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego".W uzasadnieniu tego wyroku sąd podkreślił, że „założenia, które leżą u podstaw konstrukcji stosunku pracy oraz potrzeba ochrony interesów pracownika, polegającej na ustaleniu limitów i ograniczeń w przedłużaniu dobowego, tygodniowego i rocznego czasu pracy, prowadzą do wniosku, że z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy (może go z nim łączyć tylko jedna umowa)".Ograniczeniem podjęcia dodatkowej pracy jest podpisanie umowy o zakazie konkurencji..

... że w przypadku zawarcia kilku umów o pracę, każdą z umów należy traktować jako odrębny stosunek zobowiązaniowy, z wszelkimi tego konsekwencjami.

Podstawowy warunek jaki musi spełnić pracownik aby nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości to taki, iż pracownik musi przepracować u danego pracodawcy cały rok kalendarzowy.Trzynastka a dwie umowy - napisał w Praca: Witam Pracownik byl zatrudniony jako nauczyciel-wychowawca w internacie od 01 września 2014 do 31 marca 2015 na czas zastępstwa, następnie od 15 września 2015 r podjął pracę jako opiekun nocny w internacie (już nie jako nauczyciel, ale w tej samej szkole).Strona 1 z 2 - dwie umowy u tego samego pracodawcy - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Pracownik, który pracował na cały etat w ramach awansu i zmiany stanowiska na mocy porozumienia stron ma podzielony etat a ca za tym idzie dwie umowy: 3/4 stanowisko, (które jest dla niego awansem) oraz 1/4 stare stanowisko Nie można tego zrobić inaczej gdyż to praca w budżetówce i jest .Nie ma znaczenia, czy pracownik pozostaje zatrudniony na podstawie jednej, czy wielu umów u tego samego pracodawcy - w obu przypadkach podatnik otrzyma od płatnika wyłącznie jedną informację PIT-11.. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.. z 2000 r., nr 14, poz. 176, z późn.. Wynagrodzenie na podstawie każdej umowy o pracę musi być liczone osobno i podlegać odrębnej ochronie.Pracownik na etacie, który wykonuje umowę zlecenie, nie istotne czy jest to z własnym pracodawcą, czy z innym podmiotem i prowadzi działalność, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę.. Tutaj rozważa się dwa przypadki.. Więc nie ma przeszkód.Jeżeli z kolei pracownik posiada dwie umowy o pracę u tego samego pracodawcy, a jedna z umów trwa dłużej, podstawę wymiaru wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego należy ustalić oddzielnie dla każdej z umów.. W przypadku, gdyby rodzaj pracy byłby ten sam, mielibyśmy do czynienia z ponad wymiarowym czasem pracy (tj. nadgodziny) wynikającym z pierwszej umowy.Czy możliwe jest jednak, by posiadać dwie umowy o pracę?. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce przy ponownym zatrudnieniu na to samo lub inne stanowisko pracy.trzynastka dla pracowników samorządowych trzynastka nauczycieli zatrudnienie na 2 umowy o pracę w szkole Powiązane porady i dokumenty Trzynastka pracownika zatrudnionego po likwidacji poprzedniego pracodawcyOdpowiedź na powyższe znalazła się w piśmie nr PB5/MC-033-50-736/05 p.o. Co raz częściej zdarza się tak, że jedna osoba podejmuje dodatkową pracę u innego pracodawcy albo też otrzymuje od dotychczasowego pracodawcy propozycję równoczesnej pracy na podstawie kolejnej umowy o .> Witam serdecznie grupowiczów, mam takie pytanie czy można mieć u > jednego pracodawcy dwie umowy o pracę na różnych stanowiskach i róznym > wynagrodzeniu, zakładając, że łączny wymiar czasu pracy nie przekracza > pełnego etatu ?. 13 lutego 2014.. Oddzielnie z każdego stosunku pracy powinien też być obliczany ekwiwalent za .Pracodawca zawierający drugą umowę z jednym pracownikiem ma obowiązek powierzyć mu wykonywanie innej rodzajowo pracy, niż tej, która przewidziana jest w pierwszej umowie o pracę, przy czym nie może dopuścić się naruszenia przepisów o czasie pracy oraz o wynagrodzeniu w godzinach nadliczbowych.Tym bardziej, jeśli pracownik posiada więcej niż dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, może on stosować kwotę wolną od podatku przy wyliczaniu tylko jednego z wynagrodzeń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt