Wniosek o stypendium rektora
Komisja może także zasięgnąć opinii właściwych osób, organizacji lub organów w sprawie rangi lub zasięgu przedstawionego przez studenta .Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla dla studenta I roku, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim.. 2 - Stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium Rektora i stypendium ministra przysługują na studiachZałącznik NR 1 do wniosku o przyznanie stypendium rektora Osiągnięcia naukowe lub artystyczne studenta Wypełnia Student: 1) publikacje o charakterze naukowym wydane w czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym, indeksowanym w ogólnodostępnej bazie danych czasopism, które posiada przejrzyste zasady recenzji:Stypendium rektora jest przyznawane na wniosek studenta.. Średnia wpisana przez studenta jest podstawą wnioskowania, jednak w ocenie wniosku pod uwagę brana będzie wyłącznie średnia wyliczona przez Dziekanat, już po złożeniu wniosku.Wniosek o Stypendium Rektora Szanowni Studenci ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i prawdopodobną drugą falę pandemii na jesieni, wniosek o stypendium rektora na rok akademicki 2020/2021 przyjmujemy za pośrednictwem formularza on-line.Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok jest dostępny w systemie USOSweb..

Aby zarejestrować wniosek trzeba mieć w USOSweb numer konta bankowego!

Pamiętaj, że możesz rozpocząć wypełniania wniosku o stypendium rektora, na każdym kierunkustypendium Rektora i stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.. Do przyznawania stypendium rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.Załącznik NR 1 do wniosku o przyznanie stypendium rektora Osiągnięcia naukowe lub artystyczne studenta Wypełnia Student: 1) publikacje o charakterze naukowym wydane w czasopiśmie o zasięgu co najmniej krajowym, indeksowanym w ogólnodostępnej bazie danych czasopism, które posiada przejrzyste zasady recenzji:Wnioski o stypendium rektora należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Uniwersytecki System Obsługi Studentów (USOSweb) w określonych przez Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej terminach.Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne Pobierz plik (docx, 38,37 kB) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla tegorocznych maturzystówAby złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora za pośrednictwem ePUAP należy: W polu "wybierz urząd" wyszukać "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu" i w polach poniżej wybrać rodzaj dokumentu "wniosek" i zatytułować (tytuł dokumentu) "Stypendium Rektora 2020/21", W nowym oknie dokument podpisać (dokumenty niepodpisane nie .stypendium rektora - forma papierowa(wniosek powinien zostać dostarczony w formie papierowej bez dodatkowej dokumentacji, dokumentacja jest wczytywana jedynie w USOSweb); miejsce w domu studenckim - forma elektroniczna (wystarczające jest zarejestrowanie wniosku w USOSweb).Stypendium rektora może być przyznane studentowi, który otrzymał za rok studiów poprzedzających rok, na który złożył wniosek o przyznanie stypendium rektora średnią ocen minimum 4,0000..

Wypełniony wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć bez wpisanej średniej ocen.

* właściwe podkreślić 2 Art. 93 ust.. 1 niniejszego Regulaminu, uzupełnienie wniosku o udokumentowane osiągnięcia sportowe uzyskane nie później niż do dnia 30 października 2020 r., jeśli zakończenie zawodów lub rozgrywek zaplanowanych na rok akademicki 2019/2020, w których wnioskodawca brał .Stypendium rektora może otrzymać do 10% studentów z najwyższą liczbą zdobytych punktów na każdym kierunku.. Do przyznawania stypendium Rektora stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.Wniosek o przyznanie stypendium Rektora składa się w następujących terminach: do 5 .Stypendia Rektora dla najlepszych studentów przyznawane są na wniosek studenta na poszczególnych kierunkach na zasadzie rankingu do 10% najlepszych studentów.Wniosek o stypendium Rektora można znaleźć w zakładce wnioski do pobrania.. Można też to zrobić poprzez wejście w zakładkę DLA STUDENTÓW.Wnioski o stypendium rektora na rok akademicki 2020/21 będą przyjmowane w terminie: 23 - 31 PAŹDZIERNIKA 2020.. Po złożeniu wniosku, średnie ocen zostaną uzupełnione na wnioskach przez kierowników właściwych Dziekanatów.Wnioski o stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2020/2021 są już dostępne w systemie USOSweb..

Studenci mogą jednocześnie ubiegać się o stypendium ministra i rektora dla najlepszych studentów.

Wnioski o stypendium rektora można składać od średniej 4,0 - stypendium przyznawane jest dla 10 % studentów z najlepszą średnią na kierunku.stypendium Rektora: Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.. Jeżeli chcesz rozpocząć wypełnianie Wniosku o stypendium rektora, w sekcji Wnioski, które można złożyć w Twoich jednostkach, znajdź wniosek o nazwie STYPENDIUM REKTORA i kliknij w odpowiadający mu link, zacznij wypełniać.. Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o stypendium Rektora.Wniosek o stypendium rektora należy wypełnić za pomocą generatora w systemie USOSweb i wydruk wniosku wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe wysłać pocztą w wyznaczonym terminie do Komisji Stypendialnej (koniecznie z dopiskiem „Komisja Stypendialna - stypendium rektora") na adres:W przypadku wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 umożliwia się studentowi, który złożył wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym przez Rektora na podstawie §5 ust.. Numer konta najlepiej uzupełnić w dziekanacie lub sekretariacie.. W przypadku posiadania osiągnięcia naukowego, artystycznego lub wyniku sportowego nieujętego w niniejszym regulaminie, Komisja Stypendialna, na pisemny wniosek studenta, może uznać takie osiągnięcie i przyznać punkty..

Wzór zaświadczenia do wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów z tytułu wysokich osiągnięć sportowych.

Wypełniony wniosek przyznanie stypendium wraz oryginałem dokumentu potwierdzającego osiągnięcie o należy złożyć do Działu Spraw Studenckich, łącznik pawilonów C-1/C2, p.. BRAK ŚREDNIEJ W USOS + MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU TYLKO WTEDY, GDY MA SIĘ WPIS NA KOLEJNY SEMESTR: Średnia widnieje w USOS tylko dla osób, które miały zaliczony semestr letni 2019/20 już przed pierwszym dniem terminu składania wniosków.Wniosek o przyznanie stypendium Rektora wraz z udokumentowaniem osiągnięć (np. zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy) student składa we właściwym dziekanaciew termienie do 16 października 2020 roku.Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów i doktorantów UMCS w roku akademickim 2020/2021 składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą platformy USOSweb.. 9Wniosek o stypendium rektora należy złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia, w dziale Kwestura/Stypendia najpóźniej do dnia 15 października lub 15 marca dla rekrutacji zimowej.. Zeskanowane dokumenty, które stanowią załącznik do wniosku należy dołączyć w trakcie wypełniania wniosku, gdy zostaniesz o to poproszony (format: PDF, JPG, PNG).Stypendium rektora - dodatkowe osiągnięcia nieujęte w Regulaminie świadczeń dla studentów UEK w Krakowie.. Komisja Stypendialna UMK informuje, że generator wniosków o przyznanie stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 dla studentów przyjętych na I rok studiów w naborze śródrocznym w 2021 r. otwarty będzie od 4 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 18 marca 2021 r. do godz. 18.00.. Wniosek o stypendium rektora należy zarejestrować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej wraz z dokumentami potwierdzającymi osiagnięcia, w sekretariacie ds. pomocy materialnej na wydziale.. Aby móc się ubiegać o stypendium rektora w semestrze letnim 2020/2021 należy mieć średnią wyższą od tej, która kwalifikowała do otrzymania stypendium w semestrze zimowym 2020/2021..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt