Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego
3 pkt.. (imi ę i nazwisko kandydata) (miejscowo ść , data) ……………………………….….. …………………………….…….. (adres) OŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego Ja, ni żej podpisany/a………………………………………….……., legitymuj ący/a si ę dowodem osobistym ………………………….…………………….. Drukuj.Obywatelstwo.. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust.. Nie byłem(am) karany(a) za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.. czytelny podpis kandydata * wskazać właściweOŚWIADCZENIE Oświadczam, że: 1.. * wskazać właściwe.. naboru.pdf ( 27 KB ) Oświadczenie dot.. (własnor ęczny podpis) Title: gfrg Author: Monika.Brzezinska Created Date: 4/11/2017 2:27:45 PM .Z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego występujesz wtedy, gdy: I.. 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. podpis W celu zaproszenia na test oraz poinformowania o wyniku rekrutacji proszę o kontakt w następujący sposób, oświadczenie o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym oraz dokumenty o dochodach studenta i jego rodziny oraz dokument potwierdzający uprawnienie do ubiegania się o kredyt, gdy student nie posiada obywatelstwa polskiego .. czytelny podpis kandydata.. Oświadczenie o niekaralności.pdf ( 28 KB ) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.pdf ( 26 KB ) Oświadczenie dot.. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust..

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego .

( imię i nazwisko ) legitymujący się dowodem osobistym seria.. nr .. wydanym przez .Wzór oświadczenia dla kandydatów na stanowiska w korpusie służby cywilnej.. o świadczam, że posiadamOŚWIADCZENIE o posiadaniu obywatelstwa polskiego Ja niżej podpisana/podpisany*, legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym serii …….. nr …………………….. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie posiadam obywatelstwa polskiego.. * ………….….….…….. (czytelny podpis kandydata) *wskazać właściweimi ę i nazwisko kandydata ………………………………………………….. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.. O ile w ogłoszeniu nie jest zawarte inaczej, wymogiem obowiązkowym jest posiadanie obywatelstwa polskiego.. Wzór oświadczenia dotyczącego wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.. Posiadanie obywatelstwa polskiego może być dokumentowane zarówno poprzez sprawdzenie faktu posiadania przez kandydata polskiego dowodu osobistego, jak również poprzez podpisanie przez niego oświadczenia w tej sprawie (patrz: wzór 1).. Konieczność podpisania oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego powinna wynikać jednak z przepisów wewnętrznych danej placówki, np. regulaminu.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i korzystaniu z pełni praw to dokument, stanowiący integralną część dokumentów aplikacyjnych składanych przez osoby, które ubiegają się o przyjęcie do pracy na wolnym stanowisku w służbie cywilnej.oŚwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (imięinazwisko) (miejscowość, data) Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnegoNie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, tylko oświadczenia osoby ubiegającej się o wolne stanowisko..

Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (art. 88 ust.

OŚWIADCZENIE.. Dokumenty można składać do 15 listopada.Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust.. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).. podpis kandydataOświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, a także o korzystaniu z pełni praw publicznych to jeden z dokumentów, które wymagane są zwykle w procesie rekrutacji do zawodów o szczególnym poziomie odpowiedzialności, a więc np. do: służb mundurowych - policja, straż graniczna (również jako pracownik cywilny) itp.,OŚWIADCZENIE.. Fakt ten należy potwierdzić składając oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych Author: Urząd Miejski Last modified by: Agnieszka Skałecka Created Date: 11/21/2014 9:17:00 AM Company: Ząbkowice Ślaskie Other titles: Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychOświadczam, że cieszę się nieposzlakowaną opinią zgodnie z art. 6 ust.. Posiadasz ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty; II.. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy bądź innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowePliki do pobrania.. Adres zamieszkania OŚWIADCZENIE Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).Dom Wojska Polskiego (255) Bydgoszcz (252) Tadeusz Wita (251) Olsztyn (248) Nowe Brzesko (248) Jan Musiał (246) minister Rozwoju Regionalnego (245) Daleszyce (244) Szczekociny (241) Komisja Nadzoru Finansowego (241) t mobile (237) Tarnobrzeg (236) Zagrzeb (235) Wielka Brytania (234)oŚwiadczenie Ja, niżej podpisany, oświadczam, iż wyrażam zgodę na przeprowadzenie wobec mnie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,O Ś W I A D C Z E N I ..

Wzór oświadczenia o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Author.imię i nazwisko kandydata.. Posiadasz ważny paszport zagraniczny i nie posiadasz ważnego polskiego paszportu lub ważnego polskiego dowodu osobistego albo jedno z Twoich rodziców posiada/ło ważny lub nieważny polski paszport albo ważny lub .3) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia); 4) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ( wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do .o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu.Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru .. dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki .oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Niniejsze oświadczenie składam pouczony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego - ,,Kto,Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz nieposzlakowanej opinii ..

o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

(nazwisko i imię).. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) .. OŚWIADCZENIE3.. o posiadaniu obywatelstwa polskiego.. Ja niżej podpisana/podpisany*, oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie posiadam obywatelstwa polskiego.*.. Ja niżej podpisana/podpisany*, legitymująca/legitymujący* się dowodem osobistym serii ……….. nr ……….………………….. oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie/nie posiadam obywatelstwa polskiego.*.. Posiadam obywatelstwo polskie..Komentarze

Brak komentarzy.