Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych 2020
Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy.Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U.. 2020, poz. 2231 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.Oświadczenie będzie mogło być złożone przez finalnego nabywcę w okresowej umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą wyrobów węglowych.. Dostęp po wysłaniu SMS za 5 zł netto (6,15 zł z VAT).. Deklaracje należy złożyć w określonych terminach:Deklarację dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych należy składać do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.. 1 pkt 1 ustawy;Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii elektrycznej w przypadku niektórych podmiotów (szczegóły poniżej) Uwaga!Do dnia 31 marca 2019 r. mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracje sporządzone według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. poz. 384), z wyłączeniem deklaracji o wysokości podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.Wersja 2 obowiązuje od 01.01.2020 r. AKC-WW(6) Interaktywna deklaracja AKC-WW dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych..

zm.).1) deklaracji dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust.

AKCP_v1 : Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.. Terminy płatności akcyzy,Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,Dz.U.2020.0 .AKCST_v3 : Deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego .. AKCWW_v6 : Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.. DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW WĘGLOWYCH za 4.. W przypadku otrzymywania wyrobów węglowych w ramach deputatu węglowego, podmiot sprzedający wyroby węglowe będzie miał obowiązek sporządzenia listy osób uprawnionych do odbioru deputatu węglowego wraz z ich oświadczeniami o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy.AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych Czytaj więcej o AKC-WW - Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych » AKC-WG - Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych)Nowe przepisy wprowadzają możliwość kwartalnego rozliczania podatku akcyzowego od wyrobów węglowych..

Zawiera wyszukiwarkę wyrobów i pozycji CN.

1 pkt 2 i 3, art. 24b ust.. Kwartał/Miesiąc (niepotrzebne skreślić) 5.. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust.. Przy sprzedaży konieczne jest: wystawienie przez sprzedawcę wyrobów węglowych faktury zawierającej kod CN wyrobów węglowych i ich ilość wyrażoną w kilogramach oraza) wprowadzenie wymogu składania deklaracji dla działalności zwolnionej od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz działalności dotyczącej wyrobów objętych zerową stawką akcyzy wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym,Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej.. AKCPA_v5 : Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy.. Deklarację należy złożyć w terminie do 25 dnia miesiąca.Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego od gazu ziemnego (wyrobów gazowych): a) rodzaje składanych deklaracji, .. zasady zwrotów zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, g) e- DD dla dostaw wyrobów węglowych - zasady stosowania.. akcyz.,Rozdział 4.. Miejscem składania formularza AKC-WW jest Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania .Pośredniczący podmiot węglowy, dokonujący sprzedaży wyrobów węglowych z naliczeniem podatku akcyzowego jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Skarbowym deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych, oznaczonej symbolem AKC-WW..

2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.

Gotowe formularze dotyczące podatku akcyzowego znajdują się na Portalu FK30) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami; 31) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN); 32) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW); 33) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);05-10-2018 Podatki 2019: Nowe zasady dokumentowania sprzedaży zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych Od 1 stycznia 2019 r., na podstawie zmian w ustawie o podatku akcyzowym wynikających z wejścia w życie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne ( Dz. U. z 2018 poz. 1697) sprzedawca .. W przypadku otrzymywania wyrobów węglowych w ramach deputatu węglowego, podmiot sprzedający wyroby węglowe będzie miał obowiązek sporządzenia listy osób uprawnionych do odbioru deputatu węglowego wraz z ich oświadczeniami o przeznaczeniu tych wyrobów na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy.Jakie deklaracje składają podatnicy podatku akcyzowego?. 1 pkt 1, art. 24 ust.. W programie deklarację można wyliczyć na podstawie:Oświadczenie będzie mogło być złożone przez finalnego nabywcę w okresowej umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą wyrobów węglowych..

WNIOSEK ... eZefir(za okres od 2020.03) Liczba formularzy: 2.AKC-WW (4) Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.

2020 poz. 2231).AKC-WG(4)(od 2020) Deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) Dostępny w: Pobierz: Ostatnia zmiana: 18.12.2020Ustawa o podatku akcyzowym,pod.. Przegląd orzecznictwa istotnego dla branży energetycznej i gazowniczej.Zmiany w podatku akcyzowym wprowadzone w ostatnich latach: opodatkowanie olejów opałowych, opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, podwyższenie stawek akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe od 1.01.2020 r., zwrot akcyzy dla rolników; monitorowanie papierosów (identyfikator umożliwiający śledzenie .Deklarację AKC-WW rozliczającą podatek akcyzowy od wyrobów węglowych należy przesyłać na Platformę Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).. Składana do 25 dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca/kwartału, w którym powstał obowiązek podatkowy.. Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych.. 1 pkt 1 i art. 26 ust.. Więcej.. Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika.. Deklaracja podatkowa.. Deklarację AKC-WW podatnicy będą składali w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.Z kolei od 1 stycznia 2020 r. wszyscy podatnicy akcyzy (z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) będą musieli składać deklaracje akcyzowe w formie elektronicznej.Z dniem 1 stycznia 2019 zmieniły się warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego przy obrocie wyrobami węglowymi..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt