Wzór oświadczenia do urlopu ojcowskiego

Pracownik, chcąc skorzystać z takiego urlopu, powinien złożyć wniosek w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu ojcowskiego (art. 1823 § 2 Kodeksu pracy).Wniosek o urlop ojcowski > Wnioski > Wzory dokumentów > Money.pl Wzór dokumentu : Wniosek o urlop ojcowski Kategoria dokumentu: Wnioski Tytuł dokumentu: Wniosek o urlop ojcowski Opis: W .WNIOSEK O URLOP OJCOWSKI Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika - ojca wychowującego …


Czytaj więcej

Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych 2020

Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy.Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U.. 2020, poz. 2231 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.Oświadczenie będzie mogło być złożone przez finalnego nabywcę w okresowej umowie zawartej pomiędzy s…


Czytaj więcej

Przelew wierzytelności przyszłej na zabezpieczenie wzór

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.Wyjątek stanowią wierzytelności związane z dokumentem na okaziciela oraz zabezpieczone hipoteką, tu ustawodawca formułuje dodatkowy wymóg wydania dokumentu lub wpisu do księgi wieczystej.. zawarta w dniu .. r. w ., pomiędzy: 1. .. z siedzibą w .. przy ul.. ., numer KRS.. zwanym dalej Cedentem, reprezentowanym przez:O tej metodzie zabezpieczenia roszczeń pisaliśmy już w artykule Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a skuteczne zaspokojenie r…


Czytaj więcej

Terminy wystawiania faktur sprzedażowych

1 ustawy o VAT zasadą jest, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.. W praktyce faktura jest najczęściej wystawiana z chwilą dokonania dostawy towarów i usług, ale zgodnie z przepisami fakturę wystawia się, co do zasady: nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, PrzykładWracając do kwestii wystawiania faktur dokumentujących ś…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie licencji niewyłącznej

2 prawa autorskiego mówi, że Cytat: Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, .Tryb zwykły wypowiedzenia umowy licencyjnej polega na wypowiedzeniu jej z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku braku regulacji tej kwestii w umowie - z zachowaniem terminu wypowiedzenia, jaki przewidziany został przez ustawę, która stanowi, że termin wypowiedzenia umowy jest terminem r…


Czytaj więcej

Wzór upoważnienia do wspólnoty mieszkaniowej

Wniosek o przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa odrębnej własności do lokalu .. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. 1 ustawy o własności lokali .. Wspólnota mieszkaniowa, Wspólnoty mieszkaniowe, Zarządzanie nieruchomościami, wzory umów, wzory uchwał, dziennik ustaw, akty prawne, ustawa o własności lokali.Zobacz czym jest upoważnienie, jaki układ zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem upoważnienia.. Chcę otrzymywać informacje drogą elektroniczną i telefoniczną…


Czytaj więcej

Termin na wniesienie skargi na decyzję administracyjną do sądu administracyjnego

Skargi nie wysyłamy bezpośrednio do WSA, lecz wnosimy ją za pośrednictwem organu wydającego zaskarżaną decyzjęOrgan w ciągu 30 dni od otrzymania skargi na decyzję musi skierować ją do sądu administracyjnego.Od 1 lipca 2017 r. do art. 53 p.p.s.a.. Oznacza to, iż strona postępowania ma 30 dni na oddanie skargi w siedzibie organu, bądź nadanie jej na adres organu za pośrednictwem poczty.. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie (decyzji l…


Czytaj więcej

Rachunek niemiecki wzór doc

Jest to dokument, który będzie funkcjonował w obrocie prawnym.W AutoCentrum.pl wiemy wszystko o Twoim aucie.. Rachunek to jeden z tych dokumentów, do których odnosi się Ordynacja podatkowa.. Od porad i testów po dyskusje na forach i w społeczności kierowców.. Jakie informacje muszą się znaleźć w rachunku?. Pobierz darmowy wzór rachunku w dwóch formatach: PDF i DOCXW AutoCentrum.pl wiemy wszystko o Twoim aucie.. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.. Zgodnie…


Czytaj więcej

Rachunek kosztów spzoz 2020

24 kwietnia 2020.. / Miejsce: Warszawa.. Krótki opis przedmiotu zamówienia dostawa Cefuroxime 4.2.6.). CEL SZKOLENIA1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 roku.. k.(członek wspierający PFSz) oraz Polską Federację Szpitali.Prognoza na 2021 to 5259 zł (MP z 2020 poz. 1061), stąd najniższa „standardowa" podstawa wymiaru składek społecznych w 2021 to 3155,40 zł, a składki wynoszą odpowiednio na ubezpiec…


Czytaj więcej

Umową ramową wzór

zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej.. § 4 Działając na podstawie art. 16 oraz art. 33 ustawy z dnia sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 873,Umowa ramowa nie jest umową w sprawie zamówienia publicznego, czyli zobowiązaniem do wykonania świadczeń składających się na przedmiot zamówienia.. Postępowanie numer 10/2018, Załącznik nr 5 do SIWZ .UMOWA RAMOWA Nr.. Umową Ramową, w miarę istniejących potrzeb.. Jego zastoso-wanie jest możliwe, o ile wcześniej prze - widziano to w …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt