Umowa o ustanowienie służebności drogi koniecznej

Jest to postępowanie, które w pewien sposób ogranicza prawa własności strony władnącej.Wniosek, w którym wnioskodawca nie ma dostępu do drogi publicznej i prosi o dostęp do aktualnie niedostępnej dla niego drogi dojazdowej.. Jednakże to na nim spoczywać obowiązek wykazania przed sądem, że ustanowienie służebności będzie wiązało się ze szkodą dla jego nieruchomości.Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej Wynagrodzenie jest ceną jaką uprawniony zobowiązuje się płacić za prawo korzystania …


Czytaj więcej

Wnioski o dopłaty do paliwa rolniczego

bWniosek należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.. Dokumenty niezbędne do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot akcyzy za paliwo wykorzystane do produkcji rolnej przy chowie i hodowli bydła musi wystąpić do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła za rok poprzedzający złożenie wniosku.Od 15 ma…


Czytaj więcej

Wysyłka deklaracji pit 11

Podpis e-Deklaracji za pomocą aplikacji Certum SmartSign.. W sekcji Zbiorczy raport do Urzędu Skarbowego PIT-11 (Z) wybierz rok za który chcesz pobrać raport i kliknij Pobierz.Film przedstawia proces elektronicznej wysyłki deklaracji PIT-11.📖 Więcej informacji o tej funkcjonalności znajduję się na poniższej stronie: 3.xx R2płatnika umożliwia podpis i wysyłkę deklaracji PIT-11 w formie elektronicznej, w serii PRO można dodatkowo podpisać i wysłać PIT-11 seryjnie dla wszystkich pracowników (a nie…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie zamiast umowy na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny może zostać zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy (art. 25 §2 kodeksu pracy).. Jednak i w takim przypadku pracownik ma prawo do złożenia wypowiedzenia.Pracodawca można z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony.. Mimo że umowa zlecenia często jest nadużywana, to nie bez powodu przewidziano jej istnienie w polskim prawie.Prawo nie zabrania podpisania umowy na okres próbny po umowie zleceniu.. Kiedy szef może z…


Czytaj więcej

Zgoda ojca na wyjazd dziecka za granicę na wakacje wzór

Czy Twój były musi spowiadać się Tobie, gdzie i kiedy wyjeżdża z waszym dzieckiem i dokładnie określać kiedy wracają?. Nie ma konieczności przygotowywania samodzielnie zgody na wyjazd dziecka w języku angielskim, gdyż tłumaczeniu zawsze podlega cały dokument wraz z poświadczeniem notarialnym.. Spora część rodziców błędnie jednak sądzi, że wakacyjny wyjazd za granicę to właśnie sprawa dla dziecka mniej istotna.. Wyjazd dziecka za granicę należy do tzw. istotnych spraw z zakresu sprawowania władz…


Czytaj więcej

Czy w sprawie o zasiedzenie przysługuje skarga kasacyjna

Witam, Mam pytanie, czy przysługuje skarga kasacyjna w sprawie o zasiedzenia części działki o wartości 25 tys zł (wartość z pozwu) Sąd pierwszej instancji nie stwierdził zasiedzenia i sąd okręgowy (apelacja) utrzymał postanowienie pierwszej instancji.. Ponadto od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa, bądź orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeśli jedna ze stron zawarła związek małżeński - po uprawomocnieniu się wyroku.Możliwe będzie wniesienie skargi kasacyjnej w przypadku, gdy wartoś…


Czytaj więcej

Składanie wniosku 500 plus 2020

Wniosek o przyznanie świadczenie 500+ możemy złożyć osobiście w urzędzie gminy lub miasta, możemy też wysłać go poczta albo przez .Wypłata 500 plus jest uzależniona od terminu złożenia wniosku drogą tradycyjną (np. w urzędzie gminy) lub internetową (m.in. przez bankowość online lub portal [email protected]).. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.Do tej pory co roku była konieczność składania nowego wniosku o przyz…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie najmu lokalu mieszkalnego pdf

Jeśli umowa najmu została zawarta na czas określony, można ją wypowiedzieć tylko, jeśli w dokumencie zawarto ten warunek.możesz wypowiedzieć lokatorowi umowę najmu lokalu mieszkalnego.. Wypowiedzenie umowy najmu musisz sporządzić w formie pisemnej i skierować go do najemy.. W przypadku umowy najmu na czas nieokreślony najemca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w umowie.2.. przedmiot (lokal mieszkalny), wskazać osobę, do której wypowiedzenie zostało skierow…


Czytaj więcej

Wniosek o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego właściwość sądu

Termin 6 miesięcy na odrzucenie spadku mija 25.10.2013 r.*, ale sąd nie wydał jeszcze stosownej zgody.. Wniosek powinien obejmować wszystkie małoletnie dzieci, także te, które w dacie śmierci spadkodawcy były poczęte, ale jeszcze nienarodzone.Odrzucenie spadku za małoletniego po otrzymaniu zgody sądu może zostać dokonane na dwa sposoby: przed notariuszem (rodzice mogą udać się do notariusza w celu odrzucenia spadku w imieniu dziecka), przed sądem cywilnym (rodzice składają wniosek samodzielni…


Czytaj więcej

Wzór wypełnionego pełnomocnictwa

W ostatniej części uzupełnia się dane pełnomocnika i wpisuje datę oraz mocodawca składa swój podpis.. Udzielenie pełnomocnictwa ogólnego - pobierz darmowy wzórPEŁNOMOCNICTWO POCZTOWE (przed wypełnieniem dokładnie przeczytać) Ja(My) niżej podpisany(a)(i) 1 - FIRMA Sp.. (miejscowość, data) PEŁNOMOCNICTWO.. 29 listopada 2020 01:50 Wypełnione.. Na mocy niniejszego pełnomocnictwa (Pełnomocnictwo) udzielonego dnia _____ 2020 r. przez [[firma spółki wraz z formą prawną] / [nazwa przedsiębiorcy, jeżeli…


Czytaj więcej