Nfz szczecin deklaracja wyboru lekarza

Deklaracje złożone przez przedstawicieli ustawowych w imieniu osób małoletnich po uzyskaniu przez nie pełnoletności zachowują ważność do czasu wyboru innego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w sytuacji gdy lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej jest lekarz posiadający specjalizację I lubDeklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstaw…


Czytaj więcej

Wniosek pracownika o rezygnacji z ppk

PPK oparte jest bowiem na zasadzie przymusowości dla pracodawców oraz dobrowolności dla pracowników.deklaracja rezygnacji z dokonywania wpŁat do ppk; wniosek o dokonywanie wpŁat do ppk; deklaracja obniŻenie/zmiana wpŁat podstawowych do ppk ; deklaracja pracownika: wpŁaty dodatkowe do ppk ; wniosek osoby, ktÓra ukoŃczyŁa 55 lat, a nie ukoŃczyŁa 70 lat o zawarcie umowy o prowadzenie ppk na jej rzeczGdy pracownik złoży deklarację o rezygnacji z PPK, pracodawca ma obowiązek poinformowania o tym w t…


Czytaj więcej

Skarga na uchwała rady gminy wezwania do usunięcia naruszenia prawa

1 ustawy o samorządzie gminnym, powinno być skierowane do tego organu, który podjął zaskarżony akt, a nie jakiegokolwiek organu.. Tu stwierdzam podawanie informacji nieprawdziwych i zadam .Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, iż wezwanie do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego uchwałą wydaną przez radę gminy można wnieść zarówno do organu wykonawczego, jak i organu stanowiącego (np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r., sygn.1.. Tylko bo…


Czytaj więcej

Wniosek o zasiłek tacierzyński zus

Dokumenty składane do ZUS.. Jeśli jesteś ubezpieczoną z innego tytułu napisz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub wypełnij formularz wniosku w formie elektronicznej (ZAS-54).Aby otrzymać urlop, pracownik musi złożyć odpowiednią prośbę o urlop tacierzyński.. Wniosek o urlop tacierzyński - wzór Urlop tacierzyński udzielany jest na pisemny wniosek pracownika.Jeśli w terminie 21 dni po porodzie złożysz wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalon…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie przez pracownika umowy o pracę na czas określony

Może skorzystać z niej nie tylko pracodawca, ale także pracownik.. Od blisko trzech lat, kiedy weszły w życie zmiany przy tym sposobie zatrudnienia, nie ma różnicy w okresach wypowiedzenia umowy terminowej i bezterminowej.. W takim przypadku, jak przewiduje art. 50 Kodeksu pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.W przypadku, gdy wypowiedzenie składa pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony, która nie przewiduje możliwości jej wypowiedzenia, to oświad…


Czytaj więcej

Umowa przedwstępna kiedy nieważna

Będą to elementy konstrukcyjne dla danego rodzaju (typu) umowy, która ma być w przyszłości zawarta.Pamiętać należy, że umowa przedwstępna będzie ważna tylko wtedy, gdy będzie określała istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.. W przeciwnym wypadku umowa niejako "umiera śmiercią naturalną" po upływie dwunastu miesięcy od momentu jej zawarcia.. Umowa przedwstępna musi spełniać pewne kryteria, aby mogła być uznana za ważną, czyli zawierać wszystkie najważniejsze elementy, które znajdą się na um…


Czytaj więcej

Reklamacja niezgodności towaru z umową

Pojęcie istotnej (czy nieistotnej) niezgodności .Do 24 grudnia 2014 roku reklamacja możliwa była z tytułu niezgodności towaru z umową (np. produkt nie nadawał się do celu, w jakim tego rodzaju produkty były używane, jego właściwości nie odpowiadały właściwościom, które cechują podobne produkty).Niezgodność towaru z umową trwa 24 miesiące od daty zakupu i obejmuje całe urządzenie bez rozdzielenia na baterię czy obudowy.. Zobacz również serwis: Reklamacje.. Sprzedaż na odległość - odstąpienie od …


Czytaj więcej

Czy można zmienić deklarację maturalną po 7 lutego

Ja sugerują wykonać jeszcze przed Świętami telefon do szkoły, którą Pani kończyła i umówić się z nimi na zapis.. Natomiast kiedy chcemy zmienić wybrany przedmiot, który chcemy zdawać na egzaminie maturalnym, możemy to zrobić tylko do 7 lutego 2021 .Abiturienci szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą kolejny raz zdawać maturę, mają czas na wniesienie deklaracji z wybranymi przedmiotami do 7 lutego.. Jeśli ktoś będzie chciał ją zmienić, może to zrobić do 7 lutego, kiedy mija ostateczny termin.. W p…


Czytaj więcej

Zmiana nazwy towaru na fakturze optima

Dla Użytkowników będących małymi podatnikami do tej pory drukowana była faktura z nagłówkiem „Faktura VAT - MP".Jak udokumentować zmianę nabywcy towaru na fakturze Sprzedaliśmy towar klientowi, który podał nam błędne dane nabywcy, niezbędne do wystawienia faktury VAT.. Towar został sprzedany 25 stycznia.. W konfiguracji Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury zmieniono nazwę parametru na Faktura VAT - Metoda kasowa 2.. Najprościej jest zmodyfikować wydruk faktury (wcześniej kopia) w GenRapie..…


Czytaj więcej

Deklaracja o preferencyjnym pochodzeniu towaru

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …Ważna kwestia związana z prawidłowym użyciem „oświadczenia eksportera", dotyczy wartości towaru w przesyłce.. Aby udowodnić spełnienie wymogów dotyczących pochodzenia, eksporter uzyskujeDeklaracja dostawcy dotycząca produktów posiadających status preferencyjnego pochodzenia Deklaracja dostawcy, której tekst jest przedstawiony poniżej musi zostać sporządzona zgodnie z przypisami.. Korzystamy z plików cookies, by ułatwić …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt