Deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych 2020

Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy.Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz.U.. 2020, poz. 2231 (załącznik 15) Formularz obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r.Oświadczenie będzie mogło być złożone przez finalnego nabywcę w okresowej umowie zawartej pomiędzy s…


Czytaj więcej

Przelew wierzytelności przyszłej na zabezpieczenie wzór

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.Wyjątek stanowią wierzytelności związane z dokumentem na okaziciela oraz zabezpieczone hipoteką, tu ustawodawca formułuje dodatkowy wymóg wydania dokumentu lub wpisu do księgi wieczystej.. zawarta w dniu .. r. w ., pomiędzy: 1. .. z siedzibą w .. przy ul.. ., numer KRS.. zwanym dalej Cedentem, reprezentowanym przez:O tej metodzie zabezpieczenia roszczeń pisaliśmy już w artykule Przelew wierzytelności na zabezpieczenie a skuteczne zaspokojenie r…


Czytaj więcej

Terminy wystawiania faktur sprzedażowych

1 ustawy o VAT zasadą jest, że fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.. W praktyce faktura jest najczęściej wystawiana z chwilą dokonania dostawy towarów i usług, ale zgodnie z przepisami fakturę wystawia się, co do zasady: nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, PrzykładWracając do kwestii wystawiania faktur dokumentujących ś…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie na czym polega

Umowa o dzieło różni się od umowy zlecenia koniecznością uzyskania rezultatu, którym jest dzieło.. Przede wszystkim rodzaj wykonywanej pracy nie może świadczyć o nawiązaniu stosunku pracy.. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, natomiast zlecający do zapłaty określonego w umowie wynagrodzenia.Umowa o dzieło to tzw. umowa rezultatu, umowa zlecenia jest natomiast tzw. umową należytego starania.. Umowa zlecenia jest tzw. umową starannego działania, co oznacza, iż pr…


Czytaj więcej

Wypowiedzenia umowy o pracę a l4

Jednak nie podlega kodeksowi pracy, co sprawia, że zleceniobiorca pozbawiony jest wielu przywilejów, które przysługują np. na umowie o pracę.Sprawdź odpowiedź na pytanie prawne: Witam.Podpisałem rozwiązanie umowy o pracę (pełny etat) za wypowiedzeniem.Umowa jest do końca kwietnia.Ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem i w obawie o zdrowie swojej rodziny,swoje… Z powodu złego stanu zdrowia przypuszczalnie będę jeszcze z 2 miesiące na L4 (tak mi powiedzieli lekarze, że tyle potrwa…


Czytaj więcej

Czy umowa przedwstępna o pracę jest wiążąca

Zgodnie z ustawą Kodeksu Cywilnego (Dz. U.. Zobowiązuje ona pracodawcę do zatrudnienia pracownika na określonych warunkach, a pracownika do przyjęcia umowy finalnej (Frankowska W.. Nie ma przeszkód prawnych, aby w umowie przedwstępnej zamieścić klauzulę o konieczności zapłaty kary umownej, brak jest natomiast wyraźnych wskazań co do jej wysokości.Umowa przedwstępna o pracę ma na celu zobowiązanie pracodawcy i przyszłego pracownika do zawarcia w przyszłości umowy o pracę.. Jeśli do tego dojdzie,…


Czytaj więcej

Oświadczenie zleceniobiorcy 2020 rodo

Przewodniki:Księgowego, Kadrowego,VAT».Oświadczenie Zleceniobiorcy.. Zgodna na przesyłanie informacji PIT-11 drogą elektronicznąOświadczenia zleceniobiorcy dla celów podatkowych, ubezpieczeniowych i PUP.Oświadczenie Zleceniobiorcy Author: ksiegowosc Created Date: 12/9/2020 12:50:17 PM .. Upoważnienie-2020.. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.. Informacja osobowa zleceniobiorcy do celów podatkowych, ubezpieczeniowych, ewidencyjnyc…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie licencji niewyłącznej

2 prawa autorskiego mówi, że Cytat: Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas nieoznaczony, twórca może ją wypowiedzieć z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku na rok naprzód, .Tryb zwykły wypowiedzenia umowy licencyjnej polega na wypowiedzeniu jej z zachowaniem terminów umownych, a w przypadku braku regulacji tej kwestii w umowie - z zachowaniem terminu wypowiedzenia, jaki przewidziany został przez ustawę, która stanowi, że termin wypowiedzenia umowy jest terminem r…


Czytaj więcej

Wzór upoważnienia do wspólnoty mieszkaniowej

Wniosek o przyjęcie w poczet członków w związku z nabyciem prawa odrębnej własności do lokalu .. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.. 1 ustawy o własności lokali .. Wspólnota mieszkaniowa, Wspólnoty mieszkaniowe, Zarządzanie nieruchomościami, wzory umów, wzory uchwał, dziennik ustaw, akty prawne, ustawa o własności lokali.Zobacz czym jest upoważnienie, jaki układ zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem upoważnienia.. Chcę otrzymywać informacje drogą elektroniczną i telefoniczną…


Czytaj więcej

Sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego (art. 138 § 2 k.p.a.) wnoszony jest

§ 1. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo.. - decyzji uchylającej rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia.. Chodzi tu więc o decyzję organu odwoławczego o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do organu pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie..…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt